Projekty rozwojowe LP Projekty rozwojowe LP

Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP

Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP to projekt rozwojowy Lasów Państwowych wprowadzony decyzją nr 481 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2016 r. Kierownikiem tego projektu jest Pan Piotr Adamski (DGLP).

Główne cele projektu to:

  • Opracowanie podręcznika procedur: "Wydobywanie kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż położonych na gruntach w zarządzie PGL LP – zasady i tryb ubiegania się o koncesję przez jednostki PGL LP",
  • Stworzenie „Bazy złóż kopalin własności nieruchomości gruntowej występujących na gruncie w zarządzie PGL LP”,
  • Pozyskanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż przez zakłady o zasięgu regionalnym.

Jednostki Lasów Państwowych, poza działaniami z zakresu gospodarki leśnej, prowadzą również działania inwestycyjne, które pośrednio wiążą się z priorytetem, jakim jest trwale zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi. Jest to na przykład budowa i remonty infrastruktury drogowej, bez której poruszanie się po obszarach leśnych jest niemal niemożliwe. Do realizacji tych przedsięwzięć niezbędny jest surowiec. Przedmiotowy projekt ma charakter pilotażowy i dotyczy działań przygotowawczych do eksploatacji kopalin na złożach położonych w granicach gruntów zarządzanych przez PGL LP i obejmuje etap uzyskania koncesji przez jednostkę LP.

W załączeniu znajdziecie Państwo podręcznik opracowany w ramach realizacji projektu.