O dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu jest jedną z 17 Regionalnych Dyrekcji LP w kraju. Obejmuje lasy regionu kujawsko-pomorskiego o powierzchni ponad 430 tys. ha.

Zasoby leśne

Powierzchnia gruntów leśnych w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wynosi ponad 456 tys. hektarów, w tym lasy zajmują 433 tys. ha.

Hodowla lasu

Jednym z najważniejszych działów gospodarki leśnej jest hodowla lasu. Oparta na doświadczeniu wielu pokoleń leśników i na dwustuletniej nauce leśnej, stanowi dziś podstawę nowoczesnego leśnictwa, w którym wszystkie zasady, tj. powszechnej ochrony, trwałości utrzymania, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasu oraz powiększania zasobów leśnych, są jednakowo istotne.

Ochrona lasu

Kujawsko-pomorskie lasy są bardzo narażone pożary. Z tego względu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu została zaliczona do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego.

Użytkowanie lasu

Głównym produktem, dostarczanym przez lasy, jest oczywiście drewno. Jego roczne pozyskanie w nadleśnictwach, nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu, osiągnęło poziom ok. 2,03 mln m sześc.

Urządzanie lasu

Aby racjonalnie gospodarować zasobami leśnymi trzeba zawczasu dobrze las poznać, zinwentaryzować, opisać i zaplanować w nim czynności gospodarcze oraz ochronne. Te natomiast zależą od lokalnych warunków przyrodniczych i siedliskowych.

Łowiectwo

W zasięgu terytorialnym nadleśnictw RDLP w Toruniu znajduje się 281 obwodów łowieckich w 12 Rejonach Hodowlanych, z tego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 254 obwody, w województwie pomorskim 17, w warmińsko-mazurskim 7 obwodów i w wielkopolskim 3 obwody.

Ochrona przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców drewna, poddała się ocenie w systemie certyfikacji PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).