Asset Publisher Asset Publisher

LKP Lasy Gostynińsko-Włocławskie

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Gostynińsko-Włocławskie" o powierzchni 53 tys. ha położony jest na Kujawach i w zachodniej części Mazowsza. Obejmuje zwartą połać lasów wzdłuż doliny rzeki Wisły wokół aglomeracji miejskich Płocka i Włocławka.

Tutaj zlokalizowane są uciążliwe dla człowieka i środowiska zakłady przemysłowe, stąd lasy wokół tych miast mają duże znaczenie przyrodnicze i ochronne. W skład kompleksu promocyjnego wchodzą trzy nadleśnictwa: Włocławek (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu) oraz Gostynin i Łąck (RDLP w Łodzi).

 

Krajobraz
"Lasy Gostynińsko-Włocławskie" znajdują się na granicy dwóch krain przyrodniczo-leśnych (Wielkopolsko-Pomorskiej i Mazowiecko-Podlaskiej). Wschodnia część kompleksu promocyjnego jest raczej płaska, natomiast pozostała urozmaicona jeziorami rynnowymi i wydmami śródlądowymi. Powyżej Włocławka, ze względu na tamę, Wisła posiada charakter zbiornika przepływowego, a wzdłuż rzeki występują tereny zalewowe będące pod jej silnym wpływem.

 

Klimat
Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Gostynińsko-Włocławskie" położony jest na styku dwóch działów klimatycznych: chłodnego i ciepłego, a okresy przejściowe pomiędzy poszczególnymi porami roku są krótkie. Ścieranie się oceanicznych i kontynentalnych mas powietrza powoduje dużą zmienność podstawowych wskaźników klimatycznych, jak temperatura, ciśnienie i opady. Te ostatnie, należą jednak do najniższych w kraju – średnio jest ich nieco ponad 500 mm w ciągu roku.

 

Szata roślinna
Dzięki obecności rynien jeziornych, form płaskich, jezior, torfowisk, wydm i innych tworów, szata roślinna lasów gostynińsko-włocławskich jest zróżnicowana. Potęgowane jest to przez dużą różnorodność gleb, zróżnicowany mikroklimat, rozległość kompleksów leśnych i ograniczoną presję człowieka.

 

W lasach przeważa sosna, mimo to występują również żyzne lasy mieszane i liściaste, szczególnie w miejscach mało dostępnych dla gospodarki (wąwozy, zbocza, bagna). Na terenie kompleksu promocyjnego stwierdzono występowanie ponad 1000 gatunków roślin, wśród których znajdują się rzadkie gatunki ciepłolubne.

 

Siedliska leśne
Na terenie LKP "Lasy Gostynińsko-Włocławskie" dominują gleby bielicowe i rdzawe. W związku z tym przeważają siedliska borowe, na których rosną lasy iglaste i mieszane. Sosna zajmuje ponad 89 procent powierzchni lasów, olsza czarna 5 proc., dęby 3 proc. i brzoza 2 proc.

 

Mimo przewagi sosny, w wielu drzewostanach występuje domieszka brzozy, dębów oraz świerka. Jałowiec jest krzewem panującym w podszycie, w warstwie tej spotkamy również jarzębinę i kruszynę, zaś w runie króluje borówka czarna. Ponad połową tutejszych drzewostanów stanowią lasy jednogatunkowe.

 

Reintrodukcja sokoła wędrownego – leśniczy dokarmia pisklęta (fot. M. Stopiński)


Ochrona przyrody
Duża część lasów kompleksu promocyjnego została objęta różnymi formami ochrony. Około 60 proc. ich powierzchni znajduje się w zasięgu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Powołano tutaj także obszary chronionego krajobrazu – "Doliny Przyszwy", "Gostynińsko-Gąbiński", "Doliny Skrwy Lewej" i "Nadwiślański".

 

Na terenie LKP "Lasy Gostynińsko-Włocławskie" znajduje się 19, głównie leśnych, rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni ok. 2000 hektarów. Cenne elementy krajobrazu w pobliżu jezior zostały objęte ochroną w formie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Liczne użytki ekologiczne, pomniki przyrody i obecność chronionych gatunków roślin i zwierząt dodatkowo uatrakcyjniają ten teren.

 

Zagrożenia lasu
Do głównych zagrożeń ekosystemów leśnych LKP "Lasy Gostynińsko-Włocławskie" należą:

  • zanieczyszczenia powietrza pogarszające stan zdrowotny lasów i osłabiające ich odporność;
  • masowe pojawy (gradacje) szkodliwych owadów (głównie brudnicy mniszki, barczatki sosnówki, strzygoni choinówki, osnui gwiaździstej i boreczników) niszczących igły i liście drzew;
  • choroby grzybowe powodowane przez hubę korzeni i opieńkę miodową (głównie w drzewostanach rosnących na gruntach porolnych);
  • pożary, którym sprzyja wysoki udział suchych siedlisk z jednowiekowymi drzewostanami sosnowymi oraz sąsiedztwo dużych miast; 
  • szkody wyrządzane w uprawach leśnych i młodnikach przez zwierzynę;

Funkcje społeczne
"Lasy Gostynińsko-Włocławskie" oprócz funkcji ochronnych i produkcyjnych pełnią również inne, coraz bardziej doceniane i eksponowane funkcje społeczne m.in. w turystyce, rekreacji i szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Lasy te mają też duże znacznie rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi i Warszawy. Przez teren LKP przebiega siedem szlaków turystycznych. W nadleśnictwach funkcjonuje ośrodek edukacji ekologicznej przy Nadleśnictwie Włocławek, kilka ścieżek dydaktycznych, ogród ekologiczny, jedna izba leśna, zaś nad jeziorami ofertę zapewniają różnej wielkości ośrodki wypoczynkowe. Latem, w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach, istnieje możliwość rozbicia namiotu.