Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na stanowisko robotnika obsługi w RDLP w Toruniu

DYREKTOR REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY na stanowisko ROBOTNIKA OBSŁUGI RDLP W TORUNIU

1. Organizator naboru:

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Adama Mickiewicza 9.

Znak sprawy.: DO. 1101.43.2023

2. Tryb postępowania naboru:

1. Decyzja Nr 31/2023 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dniach   25 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania procedury naboru kandydatów na stanowisko robotnika obsługi znak sprawy: DO. 1101.43.2023,

2. Zarządzenie nr 52/2022 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników dla jednostek nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz biura RDLP w Toruniu (znak sprawy: DO.1101.59.2022).

3. Adresaci naboru:

Osoby spełniające wymagania określone w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia.  

4. Warunki zatrudnienia:

1. zatrudnienie od dnia 17 lipca 2023 r., umowa o pracę na czas określony, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony,

2. możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia,

3. świadczenia socjalne i zdrowotne.

1. Ramowy zakres obowiązków dla stanowiska:

1. Stały nadzór nad właściwym stanem technicznym urządzeń, mebli w biurze RDLP, usuwanie drobnych awarii technicznych,
2. Usuwanie drobnych awarii i usterek w mieszkaniach zakładowych RDLP,
3. Utrzymywanie porządku w otoczeniu budynku biura RDLP oraz odśnieżanie w okresie zimowym,
4. Pielęgnowanie zieleni wewnątrz i na zewnątrz budynku RDLP,
5. Dokonywanie zakupów materiałowych na potrzeby remontowe i usuwania awarii w biurze RDLP oraz lokalach administrowanych przez biuro RDLP,
6. Dokonywanie zakupów materiałów biurowych na potrzeby działalności biura RDLP.
7. Wykonywanie obowiązków związanych z odnoszeniem i przynoszeniem korespondencji z Urzędu Pocztowego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem,
8. Wykonywanie odbitek ksero oraz bindowanie materiałów piśmiennych na potrzeby biura RDLP w razie bardzo pilnych potrzeb,
9. Wywieszanie flag na gmachu RDLP z okazji świąt państwowych,
10. Utrzymywanie w czystości i w ogólnym porządku flag, drzewców, stojaków, szarf, rękawiczek do pocztów sztandarowych.

2. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):
•  wykształcenie średnie techniczne,
•  3 lata stażu pracy,

7. Wymagania dodatkowe (preferowane):

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną tj.:
•  urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 k\/;
•  aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji,
2. czynne prawo jazdy kat. B,
3. doświadczenie zawodowe związane z konserwacją urządzeń, wykonywaniem bieżących napraw i usuwaniem usterek w obiektach budowlanych,
4. sumienność, obowiązkowość, komunikatywność, dokładność, terminowość oraz zaangażowanie w powierzone zadania.

8. Wymagane dokumenty:
• CV opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem,
• kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej - świadectwa pracy, opinie poprzednich pracodawców (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
• kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach
  związanych z ww. zakresem obowiązków,
• wypełniony i podpisany KWESTIONARIUSZ OSOBOWY kandydata na pracownika Lasów Państwowych (załącznik nr 1),
• podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w RDLP w Toruniu (załącznik nr 2),
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru na wolne stanowisko zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (załącznik nr 3).

9. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przy ul. Adama Mickiewicza 9 w Toruniu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu,
87-100 Toruń, ul. Adama Mickiewicza 9

w terminie do dnia 29 czerwca 2023 r. do godz. 14:00.

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data i godzina wpływu do siedziby biura RDLP w Toruniu (dokumenty, które wpłyną po terminie - nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na podany adres bez otwierania ofert).

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„nabór zewnętrzny na stanowisko robotnika obsługi”

Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.
Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Do udzielania Informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Ilona Starczewska,  tel. kontaktowy: 534 894 629
10. Zasady prowadzenia rekrutacji:

Wstępny wybór kandydata dokonywany będzie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do zatrudnienia na stanowisku robotnika obsługi w Wydziale Administracji w RDLP w Toruniu.

W wyniku komisyjnej analizy i oceny przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń zostaną wybrani kandydaci, którzy w dniu 30 czerwca 2023 r. zostaną zaproszeni, telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dalszego postępowania – kolejnym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w siedzibie RDLP w Toruniu w lipcu 2023 r.  

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną są zobowiązani do przedłożenia - do wglądu - oryginałów dokumentów.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu może unieważnić nabór na ww. stanowisko na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Kandydaci, którzy nie przejdą pomyślnie rekrutacji będą mogli odbierać dokumenty osobiście w Wydziale Kadr w terminie do dnia 30 lipca 2023 r. Dokumenty nie odebrane zastaną komisyjne zniszczone.

Jednocześnie Informujemy, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Adama Mickiewicza 9.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoba składająca dokumenty ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia w sytuacjach określonych powołanymi przepisami.

Wyrażona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Załączniki:
1) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY kandydata na pracownika Lasów Państwowych,
2) Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy w Regionalnej Dyskrecji Lasów Państwowych w Toruniu,
3) Zgoda na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji.