Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu art. 1 ustawy „Prawo łowieckie" z 13.10.1995 r. – oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Gospodarka łowiecka jest nierozerwalnie związana z gospodarką leśną i ma na celu racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przy jednoczesnym ich zachowaniu dla przyszłych pokoleń.

Gospodarką łowiecką nazywamy działania prowadzone w celu racjonalnego gospodarowania populacjami zwierząt łownych. Składają się na nią trzy najważniejsze elementy: ochrona, hodowla i pozyskiwanie.

Oferta łowiecka

Na terenie naszych Ośrodków Hodowli Zwierzyny LP organizujemy polowania indywidualne i zbiorowe dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

Oferta Łowiecka OHZ RDLP w Toruniu

Główne ustawowe cele łowiectwa:

 1. Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
 2. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
 3. Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakościowej trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
 4. Spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Gospodarka łowiecka na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

W 262 obwodach łowieckich gospodarka łowiecka prowadzona jest przez Polski Związek Łowiecki (253 obwodów wydzierżawionych i 9 obwodów wyłączonych z wydzierżawiania – Ośrodki Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego - OHZ ZG PZŁ), natomiast 7 obwodów łowieckich zarządzanych jest przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (OHZ Lasów Państwowych). 

Zadania z gospodarki łowieckiej wykonywane są w oparciu o roczne plany łowieckie sporządzone przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich oraz wskaźniki wieloletniego planu łowieckiego opracowanego na 10 lat.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu utworzonych zostało 15 Łowieckich Rejonów Hodowlanych, które przez zbliżone warunki środowiskowe na terenie kilku sąsiadujących ze sobą obwodów łowieckich, stwarzają możliwości do racjonalnego gospodarowania bytującymi tam populacjami zwierząt łownych.

Łowieckie Rejony Hodowlane:

 1. Bory Tucholskie Północne – obejmujący nadleśnictwa Czersk, Przymuszewo, Rytel, Woziwoda oraz PN Bory Tucholskie.  Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk      

 2. Bory Tucholskie Centralne – obejmujący nadleśnictwa Zamrzenica, Trzebciny i Tuchola. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica           

 3. Bory Tucholskie Wschodnie – obejmujący nadleśnictwa Dąbrowa i Osie. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa

 4. Zalew Koronowski - obejmujący nadleśnictwa Żołędowo i Różanna. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Różanna

 5. Krajeński – obejmujący nadleśnictwa Lutówko i Runowo. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko

 6. Szubiński – obejmujący nadleśnictwo Szubin. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Szubin

 7. Bydgoski – obejmujący nadleśnictwa Bydgoszcz, Cierpiszewo, Gniewkowo i Solec Kujawski. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski

 8. Pałucki – obejmujący nadleśnictwa Gołąbki i Miradz. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Miradz

 9. Toruński – obejmujący nadleśnictwo Toruń. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Toruń

 10. Grudziądzki – obejmujący nadleśnictwo Jamy. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy

 11. Brodnicki – obejmujący nadleśnictwa Brodnica i Jamy. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica

 12. Golubski – obejmujący nadleśnictwo Golub-Dobrzyń. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

 13. Dobrzyński – obejmujący nadleśnictwo Skrwilno.  Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno

 14. Nadwiślański – obejmujący nadleśnictwo Dobrzejewice. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice

 15. Kujawski – obejmujący nadleśnictwo Włocławek. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek

Ryc.: Mapa Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu z podziałem na Rejony Hodowlane

 

Tab.: Zarządcami prowadzącymi gospodarkę łowiecką w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny LP RDLP w Toruniu są nadleśnictwa:

 

Nadleśnictwo Nazwa OHZ LP Nr obwodu   Powierzchnia całkowita Powierzchnia Leśnia
Brodnica Mszano 79   9 654 3 019
Dąbrowa Dąbrowa 17   11 134 9 943
Lutówko Lutówko 35   17 320 9 164
Różanna Różanna 72   9 154 5 667
Runowo Runowo 57   5 058 2 912
Zamrzenica Zamrzenica

29

46

 

12 249

17 505

8 035

10 799

 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy „Prawo łowieckie" z 13.10.1995 r. celem działalności Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych jest:

- prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk i wdrażanie nowych osiągnięć zakresu łowiectwa,

- prowadzenie badań naukowych,

- odtwarzanie populacji zanikających gatunków dziko żyjących,

- hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk,

- hodowla zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych,

- prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Oprócz realizacji ww. celów, w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych organizowane są polowania stanowiące atrakcję dla myśliwych zagranicznych oraz krajowych.  W trakcie polowań myśliwym polującym na naszych terenach towarzyszą pracownicy personelu łowieckiego wyspecjalizowani w zakresie wykonywania polowania przestrzegający wszelkich zasad etyki kultury i tradycji łowieckiej.

Ośrodki hodowli zwierzyny dysponują również kwaterami, które mogą stanowić doskonałe miejsce wypoczynku i bazę nie tylko do uprawiania łowiectwa, ale także do zwiedzania i poznawania piękna naszego regionu. Jest to idealna alternatywa na wolny weekendowy czas poza miejski zgiełk.

Więcej o Ośrodkach Hodowli Zwierzyny można przeczytać w dostępnym do pobrania folderze "Łowieckie emocje":

 

 

Liczebność zwierzyny grubej na terenie RDLP w Toruniu wg. inwentaryzacji na dzień 10.03.2022 r. wynosi:

 • 1 421 szt. łosi,
 • 16 726 szt. jeleni,
 • 3  300 szt. danieli,
 • 51 877 szt. saren,
 • 210 szt. muflonów,
 • 2 521 szt. dzików.

 

Fot. Łukasz Gwiździel

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej

W nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu od wielu lat podejmowane są działania obejmujące m. in. wsiedlenia i poprawę warunków bytowania zwierzyny drobnej. Podejmowane są intensywne wysiłki na rzecz odbudowy populacji zająca, kuropatwy i bażanta.

W ośrodku hodowli zwierzyny zarządzanym przez Nadleśnictwo Brodnica (OHZ LP „Mszano”), realizowany jest program "Wzbogacania różnorodności przyrodniczej łowisk leśnych i polnych", dzięki któremu wspieramy restytucję kuropatwy i zająca. W ten sposób przywracamy środowisku gatunki, których liczebność w ostatnich dziesięcioleciach bardzo zmalała, a które niegdyś licznie zasiedlały nasze pola. Wsiedlanie osobników pochodzących z hodowli zamkniętej (zające i kuropatwy) ma za zadanie poza bezpośrednim wzrostem liczebności także odświeżenie krwi. Ten czynnik ma duże znaczenie gdyż osobniki pochodzące z innych biotopów mogą wzmóc dynamikę rozwoju rodzimej populacji. Metoda zasilania lokalnych populacji zwierzyny osobnikami innych populacji jest szeroko stosowana i przynosi pozytywne efekty. Wynik tych działań będzie znany za kilka lat.

Jesteśmy przekonani, iż całokształt działań zawartych w Programie, przyczyni się do odbudowy populacji zwierzyny drobnej na naszych terenach.

Zagroda danieli w Leśnictwie Kotówka

Na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa, (OHZ Dąbrowa) od 2008 roku prowadzona jest Zarodowa Hodowla Danieli. Zagroda ta znajduje się przy Leśnictwie Kotówka. Głównym celem prowadzenia zagrody jest wzbogacenie puli genowej, wolnożyjącej populacji danieli na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa. Przy współpracy z Międzynarodowym Instytutem Ekologii w Krakowie, prowadzone są badania nad populacją danieli wolnożyjących oraz populacją w zagrodzie.  

Szkody w lasach wyrządzane przez zwierzynę

Wraz z ciągle zwiększającą się liczebnością zwierzyny, rośnie także ilość szkód wyrządzanych przez nią w lasach. Głównymi sprawcami szkód powodowanych w lasach (przede wszystkim w uprawach i młodnikach) są jelenie (54%) i sarny (12,40%), natomiast za blisko 30% wszystkich szkód odpowiadają łosie i bobry.

 

Na wykresie: sprawcy szkód w lasach RDLP w Toruniu

Żeby ograniczyć szkody i umożliwić wzrost  uprawom leśnym, w lasach prowadzi się różne zabiegi ochronne. Wyróżnia się  zabiegi chemiczne i mechaniczne. Chemiczne zabezpieczanie upraw leśnych polega na smarowaniu repelentami (środkami odstraszającymi) pączków wierzchołkowych drzewek w przypadku zabezpieczania przed zgryzaniem, a także całego zagrożonego międzyokółka, w przypadku zabezpieczenia przed spałowaniem (zdzieraniem kory).

Ochrona mechaniczna ochrona sprowadza się przede wszystkim do grodzenia upraw leśnych. Jest to najskuteczniejszy sposób ochrony lasu przed zwierzyną, ale i najbardziej kosztowny.

W celu zwiększenia ilości żeru włóknistego dla jeleniowatych w okresie niedoborów pokarmowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu presji na żywe drzewka, wykładane są także drzewa (pnie, konary) sosnowe do zgryzania,tzw. drzewa zgryzowe.

Łowiectwo elementem tradycji i kultury

Łowiectwo jest trwale wpisane w kulturę narodową. Znalazło odbicie w literaturze i sztuce. Uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. Współcześni myśliwi starają się te wartości kultywować, rozwijać i wzbogacać. Nie tylko przestrzegają w swej działalności przepisów prawa, regulaminów i statutów, ale także postępują zgodnie z przyjętymi od wieków zasadami etyki, kultywując przy tym tradycję łowiecką…

"Co nas tam prowadzi w głuche noce? Co każe czołgać się w stronę wschodzącego słońca? Co nam każe polować? Co za siłę ma to hobby, sprowadzające nas z asfaltowych szlaków cywilizacji w ostatnie bagienne uroczyska, wówczas gdy nic nie wydaje się tak mało naturalne we współczesnym, urbanizującym się w szaleńczym tempie, technicystycznym świecie, jak właśnie – natura. …”

Fragment: Roman Batory „Hobby wielkie jak łoś”

 

 

Więcej o łowiectwie można przeczytać w dostępnym do pobrania folderze "Na właściwym tropie":