Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu art. 1 ustawy „Prawo łowieckie" z 13.10.1995 r. – oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Gospodarka łowiecka jest nierozerwalnie związana z gospodarką leśną i ma na celu racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przy jednoczesnym ich zachowaniu dla przyszłych pokoleń.

Gospodarką łowiecką nazywamy działania prowadzone w celu racjonalnego gospodarowania populacjami zwierząt łownych. Składają się na nią trzy najważniejsze elementy: ochrona, hodowla i pozyskiwanie.

Oferta łowiecka

Na terenie naszych Ośrodków Hodowli Zwierzyny LP organizujemy polowania indywidualne i zbiorowe dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

Oferta Łowiecka OHZ RDLP w Toruniu

Główne ustawowe cele łowiectwa:

 1. Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
 2. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
 3. Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakościowej trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
 4. Spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Gospodarka łowiecka na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

W 262 obwodach łowieckich gospodarka łowiecka prowadzona jest przez Polski Związek Łowiecki (253 obwodów wydzierżawionych i 9 obwodów wyłączonych z wydzierżawiania – Ośrodki Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego (OHZ ZG PZŁ), natomiast 7 obwodów łowieckich zarządzanych jest przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu OHZ Lasów Państwowych).

Zadania z gospodarki łowieckiej wykonywane są w oparciu o roczne plany łowieckie sporządzone przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich oraz wskaźniki wieloletniego planu łowieckiego opracowanego na 10 lat.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu utworzonych zostalo 15 Łowieckich Rejonów Hodowlanych, które przez zbliżone warunki środowiskowe na terenie kilku sąsiadujących ze sobą obwodów łowieckich, stwarzają możliwości do racjonalnego gospodarowania bytującymi tam populacjami zwierząt łownych.

Rejony Hodowlane:

 1. Bory Tucholskie Północne – obejmujący nadleśnictwa (Czersk, Przymuszewo, Rytel, Trzebciny, Woziwoda, Tuchola oraz PN Bory Tucholskie).  Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk                                     
 2. Bory Tucholskie Południowe – obejmujący nadleśnictwa (Dąbrowa, Osie, Różanna, Żołędowo, Zamrzenica). Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica
 3. Krajeński – obejmujący nadleśnictwa (Lutówko, Runowo, Szubin). Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko
 4. Bydgoski – obejmujący nadleśnictwa (Bydgoszcz, Cierpiszewo, Gniewkowo, Solec Kujawski, Szubin). Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski
 5. Pałucki – obejmujący nadleśnictwa (Gołąbki, Miradz). Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Miradz
 6. Toruński – obejmujący nadleśnictwo Toruń. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Toruń
 7. Grudziądzki – obejmujący nadleśnictwo Jamy. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy
 8. Golubski – obejmujący nadleśnictwa (Dobrzejewice, Golub-Dobrzyń). Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń
 9. Brodnicki – obejmujący nadleśnictwa (Brodnica, Jamy). Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica
 10. Dobrzyński – obejmujący nadleśnictwa (Skrwilno, Włocławek).  Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno
 11. Nadwiślański – obejmujący nadleśnictwa (Dobrzejewice, Włocławek). Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice
 12. Kujawski – obejmujący nadleśnictwo Włocławek. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek

Ryc.: Mapa Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu z podziałem na Rejony Hodowlane

 

Tab.: Zarządcami prowadzącymi gospodarkę łowiecką w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny LP RDLP w Toruniu są nadleśnictwa

 

Nadleśnictwo

Nazwa OHZ LP

Nr obwodu

Powierzchnia całkowita

Powierzchnia Leśnia

Brodnica

Mszano

79

9690

2613

Dabrowa

Dąbrowa

17

11216

9857

Lutówko

Lutówko

35

18140

8749

Różanna

Różanna

72

9113

5488

Runowo

Runowo

57

5070

2785

Tuchola

Świt

31

4298

2620

Zamrzenica

Zamrzenica

29

46

12194

17522

7308

9700

 

Ryc.: Lokalizacja Ośrodków Hodowli Zwierzyny LP na terenie RDLP w Toruniu

 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy „Prawo łowieckie" z 13.10.1995 r. celem działalności Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych jest:

- prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk i wdrażanie nowych osiągnięć zakresu łowiectwa,

- prowadzenie badań naukowych,

- odtwarzanie populacji zanikających gatunków dziko żyjących,

- hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk,

- hodowla zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych,

- prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Oprócz realizacji ww. celów, w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych organizowane są polowania stanowiące atrakcję dla myśliwych zagranicznych oraz krajowych.  W trakcie polowań myśliwym polującym na naszych terenach towarzyszą pracownicy personelu łowieckiego wyspecjalizowani w zakresie wykonywania polowania przestrzegający wszelkich zasad etyki kultury i tradycji łowieckiej.

Ośrodki hodowli zwierzyny dysponują również kwaterami, które mogą stanowić doskonałe miejsce wypoczynku i bazę nie tylko do uprawiania łowiectwa, ale także do zwiedzania i poznawania piękna naszego regionu. Jest to idealna alternatywa na wolny weekendowy czas poza miejski zgiełk.

Więcej o Ośrodkach Hodowli Zwierzyny można przeczytać w dostępnym do pobrania folderze "Łowieckie emocje":

(https://www.torun.lasy.gov.pl/documents/426998/618686/%C5%81owieckie+emocje+pdf/414d224c-edaa-4f4c-9737-51736bbbfa18).

 

 

Liczebność zwierzyny grubej na terenie RDLP w Toruniu wg. inwentaryzacji na dzień 10.03.2021 r. wynosi:

 • 1 330 szt. łosi,
 • 10 659 szt. jeleni,
 • 3 103 szt. danieli,
 • 45 273 szt. saren,
 • 18 szt. muflonów,
 • 2 735 szt. dzików.

 

 

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej

W nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu od wielu lat podejmowane są działania obejmujące m. in. wsiedlenia i poprawę warunków bytowania zwierzyny drobnej. Podejmowane są intensywne wysiłki na rzecz odbudowy populacji zająca, kuropatwy i bażanta.

W ośrodku hodowli zwierzyny zarządzanym przez Nadleśnictwo Brodnica (OHZ LP „Mszano”), realizowany jest program "Wzbogacania różnorodności przyrodniczej łowisk leśnych i polnych", dzięki któremu wspieramy restytucję kuropatwy i zająca. W ten sposób przywracamy środowisku gatunki, których liczebność w ostatnich dziesięcioleciach bardzo zmalała, a które niegdyś licznie zasiedlały nasze pola. Wsiedlanie osobników pochodzących z hodowli zamkniętej (zające i kuropatwy) ma za zadanie poza bezpośrednim wzrostem liczebności także odświeżenie krwi. Ten czynnik ma duże znaczenie gdyż osobniki pochodzące z innych biotopów mogą wzmóc dynamikę rozwoju rodzimej populacji. Metoda zasilania lokalnych populacji zwierzyny osobnikami innych populacji jest szeroko stosowana i przynosi pozytywne efekty. Wynik tych działań będzie znany za kilka lat.

Jesteśmy przekonani, iż całokształt działań zawartych w Programie, przyczyni się do odbudowy populacji zwierzyny drobnej na naszych terenach.

Zagroda danieli w Leśnictwie Kotówka

Na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa, (OHZ Dąbrowa) od 2008 roku prowadzona jest Zarodowa Hodowla Danieli. Zagroda ta znajduje się przy Leśnictwie Kotówka. Głównym celem prowadzenia zagrody jest wzbogacenie puli genowej, wolnożyjącej populacji danieli na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa. Przy współpracy z Międzynarodowym Instytutem Ekologii w Krakowie, prowadzone są badania nad populacją danieli wolnożyjących oraz populacją w zagrodzie. W kwietniu 2013 roku pobrano próbki do badań genetycznych.   Przy tej okazji wszystkie osobniki odrobaczono oraz założono ponumerowane kolczyki. Część danieli została wypuszczona na wolność.     

Szkody w lasach wyrządzane przez zwierzynę

Wraz z ciągle zwiększającą się liczebnością zwierzyny, rośnie także ilość szkód wyrządzanych przez nią w lasach. Głównymi sprawcami szkód powodowanych w lasach (przede wszystkim w uprawach i młodnikach) są jelenie (54%) i sarny (12,40%), natomiast za blisko 30% wszystkich szkód odpowiadają łosie i bobry.

 

Na wykresie: sprawcy szkód w lasach RDLP w Toruniu według inwentaryzacji z 2020 roku.

Żeby ograniczyć szkody i umożliwić wzrost  uprawom leśnym, w lasach prowadzi się różne zabiegi ochronne. Wyróżnia się  zabiegi chemiczne i mechaniczne. Chemiczne zabezpieczanie upraw leśnych polega na smarowaniu repelentami (środkami odstraszającymi) pączków wierzchołkowych drzewek w przypadku zabezpieczania przed zgryzaniem, a także całego zagrożonego międzyokółka, w przypadku zabezpieczenia przed spałowaniem (zdzieraniem kory).

Ochrona mechaniczna ochrona sprowadza się przede wszystkim do grodzenia upraw leśnych. Jest to najskuteczniejszy sposób ochrony lasu przed zwierzyną, ale i najbardziej kosztowny.

W celu zwiększenia ilości żeru włóknistego dla jeleniowatych w okresie niedoborów pokarmowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu presji na żywe drzewka, wykładane są także drzewa (pnie, konary) sosnowe do zgryzania,tzw. drzewa zgryzowe.

Łowiectwo elementem tradycji i kultury

Łowiectwo jest trwale wpisane w kulturę narodową. Znalazło odbicie w literaturze i sztuce. Uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. Współcześni myśliwi starają się te wartości kultywować, rozwijać i wzbogacać. Nie tylko przestrzegają w swej działalności przepisów prawa, regulaminów i statutów, ale także postępują zgodnie z przyjętymi od wieków zasadami etyki, kultywując przy tym tradycję łowiecką…

"Co nas tam prowadzi w głuche noce? Co każe czołgać się w stronę wschodzącego słońca? Co nam każe polować? Co za siłę ma to hobby, sprowadzające nas z asfaltowych szlaków cywilizacji w ostatnie bagienne uroczyska, wówczas gdy nic nie wydaje się tak mało naturalne we współczesnym, urbanizującym się w szaleńczym tempie, technicystycznym świecie, jak właśnie – natura. …”

Fragment: Roman Batory „Hobby wielkie jak łoś”

 

 

Więcej o łowiectwie można przeczytać w dostępnym do pobrania folderze "Na właściwym tropie:

(https://www.torun.lasy.gov.pl/documents/426998/618686/Na+w%C5%82a%C5%9Bciwym+tropie+pdf/aa1902c8-f43e-4176-9dae-1429acbf6089)