Asset Publisher Asset Publisher

XX Pielgrzymka leśników na Jasną Górę

Jubileuszowa, XX Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę w Częstochowie odbyła się w sobotę 17 września br. Hasło przewodnie „Chrzest Polski źródłem chrześcijańskiej tożsamości leśników” nawiązywało do świętowanej w 2016 roku 1050. rocznicy przyjęcia Chrztu świętego przez Mieszka I.

Z miast, wiosek i osad leśnych, z najdalszych zakątków całego kraju, przybyli do Częstochowy leśnicy z rodzinami, pracownicy parków narodowych i wielu innych instytucji i organizacji związanych z ochroną środowiska, by uczestniczyć w dorocznym dziękczynieniu i modlitwie przed Cudownym Obrazem i podczas Mszy św. na wałach Jasnej Góry.

Przybywających na miejsce zbiórki witał minister środowiska Jan Szyszko, dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski i krajowy duszpasterz leśników ks. bp Tadeusz Lityński. Spotkaniu towarzyszyła piękna pogoda. Na kwadrans przez godziną 11 orszak pielgrzymów z Orkiestrą Reprezentacyjną LP z Tucholi i pocztami sztandarowymi na czele wyruszył pod ołtarz na wałach Jasnej Góry.

Umocnieni w powołaniu

Leśników powitał o. Marian Waligóra, przeor zakonu paulinów. Podziękował za coroczny wysiłek i trud pielgrzymowania by dziękować za otrzymane łaski i modlić się o pomyślną przyszłość. – Wasze pielgrzymowanie jest zawsze przypomnieniem nam wszystkim, że środowisko naturalne, przyroda, lasy, które nas otaczają są wielkim dobrem i darem dla człowieka wychodzącym z ręki samego Boga. A my ludzie, jesteśmy współpracownikami Boga w korzystaniu i pomnażaniu tego wszystkiego. Niech ten czas modlitwy będzie okazją do umocnienia się w waszym powołaniu, we wrażliwości na piękno otaczającego nas świata. Razem z Maryją wszyscy wołajmy „Wielbi dusza moja Pana za wielkie rzeczy, za piękno, które nam dał".

Dyrektor generalny Konrad Tomaszewski witając pielgrzymów zgromadzonych po raz 20. na Jasnej Górze wyraził nadzieję, że spotkania te będą kontynuowane w nieograniczonej perspektywie czasowej i w niezmiennej strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych, optymalnej dla narodu, państwa i przyrody ojczystej.

List Prezydenta RP

Dyrektor Tomaszewski odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników XX. pielgrzymki leśników. Prezydent wyraził uznanie dla polskich leśników i wielu innych specjalistów troszczących się w codziennej pracy o polskie lasy i całe środowisko naturalne, ten bezcenny, przekazywany z pokolenia na pokolenie depozyt. Nawiązując do 1050. rocznicy Chrztu Polski i jego ważnych dla narodu i państwa konsekwencji napisał: Ład społeczno-cywilizacyjny i ład dobrze zagospodarowanego lasu są do siebie podobne. Oba wymagają mądrej troski, wieloletniej, uważnej ochrony, a nade wszystko zrozumienia, jak wiele zależy od ich stanu. W przeciwnym razie oba mogą ulec szybkiej degradacji lub nawet zupełnemu zniszczeniu.

Dyrektor Konrad Tomaszewski nawiązał do aktualnego konfliktu wokół Puszczy Białowieskiej, w którym w sposób całkowicie nieuzasadniony podważane są kompetencje leśników i kwestionowana jest rola racjonalnej gospodarki leśnej w budowaniu i utrzymaniu różnorodności biologicznej. Zapewnił, że leśnicy nie ulegną presji i prawo, w tym plany urządzeniowe nadleśnictw puszczańskich będą przestrzegane i realizowane.

Możemy pomóc Europie

Minister Jan Szyszko podkreślił, że polska przyroda jest unikatem w skali światowej, gdy chodzi o stan jej zachowania, a jednocześnie gdy chodzi o racjonalne użytkowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podziękował twórcom programu ochrony Puszczy Białowieskiej. Jednocześnie zapowiedział, że Polska jest gotowa udzielić merytorycznego wsparcia i pomocy krajom Europy zachodniej, w odtwarzaniu takich zasobów przyrodniczych, jakie posiadamy w naszym kraju, a które tam zostały zniszczone.

Minister Szyszko wspomniał tragiczną w historii Polski datę 17 września 1939 roku, dzień agresji sowieckiej na Polskę. W przebiegu II wojny światowej, ale również w pierwszych latach powojennych w szeregach Żołnierzy Niezłomnych, leśnicy polscy zapisali piękną kartę, a wielu z nich zapłaciło za nieugiętą postawę najwyższą cenę, własne życie. Oddajmy im hołd.

Cena naszej wolności

Mszy św. sprawowanej na wałach jasnogórskich przewodniczył ks. bp. Tadeusz Lityński. W homilii nawiązał do wydarzeń sprzed 77 lat, do napaści Związku Radzieckiego na Polskę i wielkiej ofiary narodu polskiego, w tym leśników i ich rodzin poniesionej na zesłaniu, w „nieludzkiej ziemi". – Cena ich życia i cierpienia została wpisana w cenę naszej wolności. Wielu z nich odbywało katorgę i kończyło życie w syberyjskich lasach. – podkreślił biskup. Odnosząc się hasła pielgrzymki dodał: - Chrzest święty wszczepił nas w wielką rodzinę chrześcijańską. Od 966 roku nasza polska ziemia, nasze lasy i parki odsłaniają swoje piękno i obdarowują swoimi skarbami w obecności wielu krzyży i kaplic, bliskości świątyń i klasztorów. Te krzyże i leśne kaplice są drogowskazami dla wędrowców, ale również świadkami wiary w Boga, który jest Stworzycielem piękna tego świata. One są również świadectwem naszej chrześcijańskiej tożsamości. (…) Jesteśmy tutaj jako ludzie wiary (…), ale czy na pytanie o naszą wiarę, bylibyśmy gotowi odpowiedzieć twierdząco? Natychmiast? (…). Na pytanie prowokujące dziennikarza: panie dyrektorze, panie nadleśniczy, czy wierzy pan w Boga?

Potrzebujemy bliskości innych

Biskup Lityński nawiązał do niedawnej wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce, który podkreślał znaczenie modlitwy w relacji z Bogiem. – Sekularyzacja życia prowadzi do duchowości subiektywnej, w której nie ma miejsca dla Jezusa, a to prowadzi do dechrystianizacji, czyli usunięcia Jezusa z życia. – mówił biskup – Nie można znajdować Boga bez Jezusa. (...) Bez Chrystusa jesteśmy chrześcijańskimi sierotami. Lekarstwem na niebezpieczne tendencje jest bliskość. Dotknięcie, spotkanie, rozmowa, wysłuchanie. I wzorem jest dla nas Jezus, który jeśli był sam, to był na modlitwie z Ojcem. A jeśli nie był na modlitwie z Ojcem, to był z ludźmi, ze swoimi uczniami. Stąd lekcja dla nas, że potrzebujemy modlitwy osobistej, ale też potrzebujemy bliskości z innymi. Tego potrzebują często najbliżsi, z rodziny, których nasza praca i wszelka działalność nieraz może okrada z naszej obecności. (…) Nasze miejsca pracy też potrzebują bliskości wyrażającej się w spotkaniu, w rozmowie: przełożony i podwładny. Takie spotkania pozytywnie wpływają na wzajemne relacje. Jesteśmy (…) zaproszeni do tego, aby słuchać, angażować się i stawać się bliskimi dzieląc radości i trudy naszych bliźnich.

Krajowa Narada Leśników

Po Mszy św. pielgrzymi – przed udaniem się w drogę powrotną do swych domów – indywidualnie i grupowo nawiedzali kaplicę Cudownego Obrazu w Sanktuarium Jasnogórskim. W auli Seminarium Duchownego odbyła się Krajowa Narada Leśników, podczas której wręczono medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju" przyznane przez Ministra Obrony Narodowej dyrektorowi generalnemu Konradowi Tomaszewskiemu oraz jego zastępcy ds. gospodarki leśnej Andrzejowi Borowskiemu. Uczestnicy spotkania mieli też okazję obejrzeć materiał filmowy poświęcony współpracy Nadleśnictwa Gorlice z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym realizowanej w Stróżach w Małopolsce przez senatora Stanisława Koguta.

Następnie, dyrektor Konrad Tomaszewski przedstawił prezentację na temat wybranych projektów rozwojowych Lasów Państwowych, w tym zapowiedź nowych zasad sprzedaży drewna i surowca energetycznego, leśnych gospodarstw węglowych, wartościowania nieruchomości leśnych, infrastruktury drogowej w lasach we współpracy z samorządami, promowania budownictwa drewnianego, czy profesjonalnego udostępnienia lasu dla społeczeństwa.

Interesującym akcentem, kończącym Krajową Naradę Leśników był wykład ks. dr. hab. Stanisława Ormantego TChr z Papieskiego Wydziału Teologicznego (Collegium Bobolanum) w Warszawie pt. Świat Manipulacji. Ksiądz Profesor zwrócił uwagę na bardzo niekorzystną strukturę własnościową mediów funkcjonujących w Polsce (np. 100% prasy regionalnej jest własnością niemiecką), relatywizm moralny promowany w mediach, lekceważenie prawdy w imię „niezależności", czy też „wolności" słowa, powszechne stosowanie różnych form manipulacji. Odnosząc się do przypadków manipulacji na temat polskiego leśnictwa, zachęcał do aktywnej obecności leśników w mediach.

Tegoroczna pielgrzymka leśników zgromadziła na Jasnej Górze około 10 tysięcy pątników. Uczestniczyła w niej też spora grupa leśników z rodzinami, z biura i nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dyrektorem Januszem Kaczmarkiem na czele.