Asset Publisher Asset Publisher

Trzebciny: Szkolenie z zagospodarowania lasu

W dniu 30 września, w ostatnim, jak dotąd, pogodnym dniu tej jesieni, na terenie Nadleśnictwa Trzebciny odbyło się szkolenie z zakresu zagospodarowania lasu.

Zajęcia poprowadzono na terenie leśnictw Zacisze, Lisiny, Szklana Huta i Siwe Bagno przy udziale kierujących tymi leśnictwami leśniczych. Przedmiotem szkolenia były odnowienia i prace pielęgnacyjne w uprawach i młodnikach. Szczególny nacisk położono na dostosowanie składu gatunkowego zakładanych upraw do siedliska i wykorzystanie mikrosiedlisk pod wprowadzanie cennych gatunków liściastych. W tym kontekście poruszono zagadnienia ochrony i propagowania bioróżnorodności oraz prawidłowe zakładanie, prowadzenie i rolę ognisk biocenotycznych. Jako przykładem, posłużono się ogniskiem biocenotycznym w leśnictwie Siwe Bagno, w którym, dzięki prawidłowej pielęgnacji i ochronie,  posadzone wiele lat wcześniej dziczki i krzewy już owocowały. Zwrócono uwagę na zasadność pozostawiania kęp starodrzewu w miejscach szczególnie cennych przyrodniczo jako osłonę dla gatunków roślin chronionych, rzadkich oraz drzew dziuplastych, chętnie zasiedlanych przez różne gatunki ptaków.

W leśnictwie Szklana Huta omówiono sposób wykorzystania freza przy zakładaniu upraw.

Zasady postępowania w drzewostanie zachowawczym omówiono na gruncie w leśnictwie Siwe Bagno, gdzie – jako przykładem – posłużono się 180-letnim nasiennym drzewostanem gospodarczym.

Podczas omawiania spraw zagospodarowania lasu, poruszono również zagadnienia ochrony upraw przed zwierzyną, zakładania szlaków zrywkowych zgodnie z obowiązującym zarządzeniem, modernizacji i remontów dróg leśnych oraz zagospodarowania leśniczówek i ich otoczenia.

Pokrótce przedstawiono także zakres i sposób prowadzenia prac na powierzchniach pohuraganowych oraz zaprezentowano niektóre z nich po trzech latach od posadzenia.          

Zajęcia prowadził dyrektor Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy działów technicznych z RDLP w Toruniu zajmujący się na co dzień sprawami hodowli lasu oraz leśniczowie i zastępca nadleśniczego z Nadleśnictwa Zamrzenica.