Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o naborze na staż

Informuję absolwentów średnich i wyższych szkół (absolwent to osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmie pracę w leśnictwie), że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, mogą ubiegać się o przyjęcie na staż w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wg poniższych zasad:

ZASADY NABORU NA STAŻ
W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

I. Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych

 1. Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych składają do Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Toruniu – osobiście lub listownie na adres: ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń – do dnia 3 września 2018 r. (liczy się data wpływu oferty do RDLP) następujące dokumenty:
 • podanie do Dyrektora RDLP w Toruniu o przyjęcie na staż (z podaniem adresu korespondencyjnego i telefonu kontaktowego oraz propozycji nadleśni-ctwa/nadleśnictw do odbycia stażu);
 • uwierzytelnioną kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ich ukończeniu – w przypadku absolwentów szkół wyższych;
 • uwierzytelnioną kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz uwierzy-telnioną kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego – w przypadku absolwentów szkół średnich;
 • oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) (załącznik nr 1);
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości (załącznik nr 2);
 • oświadczenie, że dokumenty na staż składane są wyłącznie do RDLP w Toruniu (załącznik nr 3).
 1. RDLP w Toruniu kieruje absolwentów do odbycia stażu do nadzorowanych nadleśnictw po uprzednim uzgodnieniu z nadleśniczymi.
 2. W przypadku większej liczby zgłoszeń kandydatów na staż niż limitowana, kwalifikacja na staż odbędzie się wg poniższych zasad:

- w dniu 13.09.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Toruniu ul. Mickiewicza 9 zostanie przeprowadzony dodatkowo egzamin kwalifikacyjny na staż. Egzamin będzie miał formę testu, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych.

Uwaga: Informacja o konieczności przeprowadzenia ww. egzaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.torun.lasy.gov.pl w dniu 11.09.2018 r. w zakładce: Informacje – Aktualności.

O przyjęciu na staż decydować będzie liczba punktów uzyskanych na egzaminie a w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, decydować będzie ocena na dyplomie lub średnia ocen na świadectwie – do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

 1. Jednostki organizacyjne RDLP w Toruniu zapewniają też miejsca pracy dla stażystów – absolwentów szkół leśnych zatrudnionych przez powiatowe urzędy pracy.
 2. W przypadku zakwalifikowania na staż, absolwent otrzymuje pisemne skierowanie do odbycia stażu w danej jednostce organizacyjnej.
 3. Absolwenci niezakwalifikowani do odbycia stażu, otrzymują pisemną informację w tej sprawie.

II.    Absolwenci szkół innych niż leśne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 września 2012 r. oraz Zarządzeniem nr 18/14 Dyrektora RDLP w Toruniu z dnia 7.05.2014 r. absolwenci szkół innych niż leśne (wyższych i średnich) mogą być przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem innym niż leśne.

W związku z zapotrzebowaniem Nadleśnictw: Runowo, Miradz, Gniewkowo i Zamrzenica na absolwentów z określonym wykształceniem innym niż leśne – RDLP w Toruniu, w tym naborze prowadzi rekrutację na staż dla absolwentów z wykształceniem ekonomicznym - łącznie na 4 stanowiska stażowe (po jednym na ww. nadleśnictwa).

 1. Absolwenci szkół ekonomicznych składają do Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Toruniu – osobiście lub listownie na adres: ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń – do dnia 3 września 2018 r. (liczy się data wpływu oferty do RDLP) następujące dokumenty:
 • podanie do Dyrektora RDLP w Toruniu o przyjęcie na staż (z podaniem adresu korespondencyjnego i telefonu kontaktowego oraz propozycji nadleśnictwa do odbycia stażu);
 • uwierzytelnioną kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ich ukończeniu;
 • uwierzytelnioną kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz uwierzy-telnioną kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego – w przypadku absolwentów szkół średnich;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocenie uzyskanej w okresie całego toku studiów;
 • oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 1000/ (załącznik nr 1);
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości (załącznik nr 2);
 • oświadczenie, że dokumenty na staż składane są wyłącznie do RDLP w Toruniu (załącznik nr 3).
 1. RDLP w Toruniu kieruje absolwentów do odbycia stażu do nadzorowanych nadleśnictw na podstawie zgłoszonego przez te jednostki zapotrzebowania na stażystów.
 2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego naboru na staż okaże się, że liczba kandydatów z wykształceniem ekonomicznym) przekracza zapotrzebowanie, to o przyjęciu na staż decyduje średnia ocen: uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej (w przypadku absolwentów szkół średnich) lub z całego toku studiów (w przypadku absolwentów szkół wyższych), a w przypadku takiej samej średniej, decydować będzie ocena na dyplomie - do wyczerpania limitu 4 miejsc.
 3. W przypadku zakwalifikowania na staż, absolwent otrzymuje pisemne skierowanie do odbycia stażu w danej jednostce organizacyjnej.
 4. Absolwenci niezakwalifikowani do odbycia stażu, otrzymują pisemną informację w tej sprawie.

Uwaga: W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Organizacji i Kadr RDLP w Toruniu: tel. (56) 65 84 370 Małgorzata Hejbudzka.

III. Obowiązek informacyjny zawiera załącznik nr 4.


Toruń, dn. 20.08.2018 r.