Asset Publisher Asset Publisher

Raport z terenu klęski

Wielkość powierzchni do odnowienia po nawałnicy z 2017 r. oszacowano na 18,4 tys. ha. Jest to nie w pełni precyzyjna informacja. W nadleśnictwach z największą powierzchnią uszkodzonych drzewostanów ujawnią się bowiem jeszcze luki i przerzedzenia (po wykonaniu cięć przedrębnych) o charakterze halizn lub płazowin, które wymagać będą odnowienia lub podsadzenia.

Zakres prac odnowieniowych na powierzchniach klęskowych nie spędza już leśnikom snu z powiek, tak jak miało to miejsce jeszcze dwa lata temu. Sprawność ich działania spowodowała, że tam, gdzie jeszcze nie tak dawno straszyły kikuty połamanych i wykroty powalonych drzew rośnie już młode pokolenie lasu. Łącznie w czternastu nadleśnictwach „klęskowych” przywrócono las już niemal na 13,9 tys. ha, co stanowi 77,5% całkowitej powierzchni przeznaczonej do odnowienia (tab. 1). Przyjmując, zgodnie z informacją nadleśnictw, że na ok. 1000 ha zainicjowano odnowienie naturalne, które jest bardzo obiecujące i według wstępnych ocen rokuje nadzieje na uznanie, to zaawansowanie odnowień na koniec maja 2021 r. jest jeszcze wyższe i sięga 83%.


Spośród uszkodzonych przez nawałnicę powierzchni, 490 ha przeznaczono do sukcesji naturalnej. Są to głównie drzewostany w rezerwatach, otulinach rezerwatów, strefach ekotonowych wokół jezior i wzdłuż cieków, w miejscach trudno dostępnych. Są to także celowo pozostawione fragmenty zniszczonych drzewostanów jako powierzchnie badawcze. Przyroda będzie się w ich obrębie rządziła swoimi prawami i żyła swoim rytmem. Większość objęta jest zakazem wstępu. To ważne, aby je w sposób dobrze widoczny, zgodnie z prawem oznakować i egzekwować zakaz wchodzenia na ich powierzchnię.

Tab. 1.  Zaawansowanie prac odnowieniowych w nadleśnictwach „klęskowych” na 31.05.2021 r.