Asset Publisher Asset Publisher

Przyroda Borów Tucholskich szansą dla regionu

W Wymysłowie na terenie Nadleśnictwa Tuchola 27 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”. Prezentacje i dyskusja obrad skupiały się na tematach turystycznego udostępniania lasu oraz na ochronie cennych przyrodniczo ekosystemów Borów Tucholskich.

W programie posiedzenia Rady Naukowo-Społecznej LKP przewidziano objazd terenowy, podczas którego zaprezentowano trzy duże zagadnienia: koncepcję dalszego rozwoju sieci ścieżek rowerowych na terenie Borów Tucholskich (referował Adam Wenda, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola), wybitne walory przyrodnicze Borów Tucholskich ze szczególnym podkreśleniem niedocenionego wciąż bogactwa i zasobów mokradeł, w tym szczególnie cennych i dobrze zachowanych torfowisk (referował prof. dr. hab. Mariusz Lamentowicz z Uniwersytetu Poznańskiego) oraz założenia do projektu zatytułowanego „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich” (referował Stefan Konczal, nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda).

W części kameralnej posiedzenia Rady, która odbyła się w salce konferencyjnej w Wymysłowie, kontynuowano wystąpienia i dyskusję. Nadleśniczy Stefan Konczal przybliżył szczegóły dużego projektu nakierowanego na ochronę cennych przyrodniczo obszarów, w tym rezerwatów, na terenie nadleśnictw Woziwoda i Tuchola. Projekt zyskał bardzo wysokie oceny ekspertów i dofinansowanie z funduszu norweskiego oraz budżetu państwa. Ma być realizowany w latach 2021-2024.

Interesującą prezentację pt. „Rowerem przez Bory Tucholskie” przedstawił Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska, z zamiłowania rowerzysta i wielki propagator rozwoju tej formy aktywności i turystyki w regionie Borów Tucholskich.

Z kolei do szerszego niż dotychczas wykorzystania marki „Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie” zachęcał Waldemar Wencel, pełnomocnik dyrektora RDLP w Toruniu ds. zagospodarowania terenów poklęskowych wskazując na wielorakie możliwości takich działań prowadzonych z korzyścią dla człowieka i przyrody.

W wszystkich prezentacjach i w dyskusji przewijał się motyw nieprzeciętnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i społecznych Borów Tucholskich. Dobra współpraca samorządów, Lasów Państwowych, podmiotów działających na polu ochrony przyrody, oświaty, edukacji i kultury, organizacji społecznych i gospodarczych jest wielką szansą (na razie tylko w części wykorzystywaną) dynamicznego rozwoju regionu, zachowania wartości przyrodniczych oraz wzrostu dobrobytu lokalnego społeczeństwa.

Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie” obejmuje pięć nadleśnictw: Dąbrowa, Osie, Tuchola, Trzebciny i Woziwoda. Nadleśnictwa, poza statutową działalnością gospodarczo-ochronną, kładą większy nacisk na promocję lasów, zrównoważonej gospodarki leśnej, udostępniania lasu oraz komunikacji i wielorakich relacji ze społeczeństwem. Na terenie kraju działa 25 Leśnych Kompleksów Promocyjnych (LKP). Rada Naukowo-Społeczna LKP jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. W jej skład wchodzą przedstawiciele lokalnych samorządów, nauki, ochrony przyrody, organizacji pozarządowych, edukacji oraz przemysłu drzewnego.