Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie - nabór na staż w RDLP w Toruniu

Informuję absolwentów średnich i wyższych szkół (absolwent to osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmie pracę w leśnictwie), że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, mogą ubiegać się o przyjęcie na staż w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

ZASADY NABORU NA STAŻ W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

I.  Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych


1) Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych składają do Wydziału Kadr RDLP w Toruniu – osobiście lub listownie na adres: ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń –  do dnia 1 września 2021 r. (liczy się data wpływu oferty do RDLP) następujące dokumenty:


•    podanie do Dyrektora RDLP w Toruniu o przyjęcie na staż (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i telefonu kontaktowego oraz propozycji nadleśnictwa/nadleśnictw do odbycia stażu);

•    uwierzytelnioną kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ich ukończeniu – w przypadku absolwentów szkół wyższych;

•    uwierzytelnioną kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz uwierzytelnioną kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego  – w przypadku absolwentów szkół średnich;

•    oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż (załącznik nr 1);                                      

•    oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości (załącznik nr 2);

•    oświadczenie, że dokumenty na staż składane są wyłącznie do RDLP w Toruniu (załącznik nr 3).

2) RDLP w Toruniu kieruje absolwentów do odbycia stażu do nadzorowanych nadleśnictw po uprzednim uzgodnieniu z nadleśniczymi.


3) W przypadku większej liczby zgłoszeń kandydatów na staż niż limitowana, kwalifikacja na staż odbędzie się wg poniższych zasad:


- w dniu 13.09.2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Toruniu ul. Mickiewicza 9 zostanie przeprowadzony dodatkowo egzamin kwalifikacyjny na staż. Egzamin będzie miał formę testu, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych.

Uwaga: Informacja o konieczności przeprowadzenia ww. egzaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.torun.lasy.gov.pl w dniu 08.09.2021 r. w zakładce: Informacje – Aktualności.    

                  
O przyjęciu na staż decydować będzie liczba punktów uzyskanych na egzaminie, a w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, decydować będzie ocena na dyplomie lub średnia ocen na świadectwie – do wyczerpania limitu wolnych miejsc.


4) W przypadku zakwalifikowania na staż, absolwent otrzymuje pisemne skierowanie do odbycia stażu w danej jednostce organizacyjnej, przesłane drogą elektroniczną na podany przez absolwenta adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.


5) Absolwenci niezakwalifikowani do odbycia stażu, otrzymują pisemną informację w tej sprawie, przesłaną drogą elektroniczną na adres e-mail lub drogą tradycyjną na adres korespondencyjny.

II.    Absolwenci szkół innych niż leśne


Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych oraz Zarządzeniem nr 18/14 Dyrektora RDLP w Toruniu z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie stażu absolwentów szkół innych niż leśne w RDLP w Toruniu - absolwenci szkół innych niż leśne (wyższych i średnich) mogą być przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem innym niż leśne.


W związku z zapotrzebowaniem Nadleśnictwa Cierpiszewo na 1 absolwenta z określonym wykształceniem innym niż leśne – RDLP  w Toruniu, w tym naborze prowadzi rekrutację na staż dla absolwentów z wykształceniem wyższym administracyjnym tj. na 1 stanowisko stażowe w Nadleśnictwie Cierpiszewo.


1) Ww. absolwenci składają do Wydziału Kadr RDLP w Toruniu – osobiście lub listownie na adres: ul. Mickiewicza 9,
87-100 Toruń –  do dnia 1 września 2021 r. (liczy się data wpływu oferty do RDLP) następujące dokumenty:


•    podanie do Dyrektora RDLP w Toruniu o przyjęcie na staż (w Nadleśnictwie Cierpiszewo) z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i telefonu kontaktowego;

•    uwierzytelnioną kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ich ukończeniu;

•    zaświadczenie z uczelni o średniej ocenie uzyskanej w okresie całego toku studiów;

•    oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż (załącznik nr 1);                                                                       

•    oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości (załącznik nr 2);

•    oświadczenie, że dokumenty na staż składane są wyłącznie do RDLP w Toruniu (załącznik nr 3).

2) RDLP w Toruniu kieruje absolwentów do odbycia stażu do nadzorowanych nadleśnictw na podstawie zgłoszonego przez te jednostki zapotrzebowania na stażystów.


3) Jeżeli w wyniku przeprowadzonego naboru na staż okaże się, że liczba kandydatów z wykształceniem wyższym administracyjnym przekracza zapotrzebowanie, to o przyjęciu na staż decyduje średnia ocen uzyskana z całego toku studiów, a w przypadku takiej samej średniej, decydować będzie ocena na dyplomie.


4) W przypadku zakwalifikowania na staż, absolwent otrzymuje pisemne skierowanie do odbycia stażu w danej jednostce organizacyjnej, przesłane drogą elektroniczną na podany przez absolwenta adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.


5) Absolwenci niezakwalifikowani do odbycia stażu, otrzymują pisemną informację w tej sprawie, przesłaną drogą elektroniczną na podany przez absolwenta adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Uwaga: W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Kadr RDLP w Toruniu: tel. (56) 65 84 370  Katarzyna Walter ‒ starszy referent ds. socjalnych i szkoleń.

Kandydaci po zakończeniu rekrutacji będą mogli odebrać dokumenty osobiście w Wydziale Kadr w terminie do 30.09.2021 r. Po tym terminie dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

III. Obowiązek informacyjny zawiera załącznik nr 4.

 

Bartosz Michał Bazela

Dyrektor

Regionalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych w Toruniu


Toruń, dn. 13.08.2021 r.