Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenia „naturowe” z rozpoznawania zbiorowisk i siedlisk

W nadleśnictwie Jamy oraz Osie i Trzebciny odbyła się pierwsza tura szkoleń dla zastępców nadleśniczych i inżynierów nadzoru z rozpoznawania zbiorowisk i siedlisk leśnych.

W ramach realizacji planu szkoleń, organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu, w dniach 10 i 11 czerwca odbyła się pierwsza tura szkolenia dla zastępców nadleśniczych i inżynierów nadzoru z zakresu rozpoznawania zbiorowisk (siedlisk) leśnych i kierunków gospodarowania na siedliskach „naturowych" i obszarach Natura 2000 z Dyrektywy Siedliskowej.  Szkolenie miało miejsce na dwóch obrębach Nadleśnictwa Jamy, w dniu 10 czerwca (Jamy i Chełmno) – łącznie 9 pozycji szkoleniowych oraz na terenie Nadleśnictwa Osie i Trzebciny w dniu 11 czerwca.

Wyboru pozycji do szkolenia w Nadleśnictwie Jamy dokonano jeszcze w 2014 roku przez zespół w składzie: były zastępca nadleśniczego Andrzej Tarnawski, naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami Leśnymi  Jan Pakalski oraz kierownik Katedry i Zakładu Biologii prof. UMK w Toruniu Tomasz Załuski. W celu ubogacenia materiału szkoleniowego w treści merytoryczne, gdzie było to możliwe, przygotowano profile glebowe, które opisał naczelnik Jan Pakalski.

Rozpoczęcie szkolenia miało miejsce na ścieżce przyrodniczo-leśnej w Białochowie. Gospodarz Nadleśnictwa Jamy Tadeusz Kempa powitał zebranych. Następnie dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek przedstawił cel szkolenia w relacjach pomiędzy właściwie rozumianą ochroną przyrody, a ekonomiczną stroną gospodarki leśnej. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z Bydgoszczy i Gdańska. Nadleśniczy Tadeusz Kempa przedstawił krótką prezentację Nadleśnictwa Jamy, następnie rozpoczęto przegląd pozycji szkoleniowych, zaczynając od pierwszej, zlokalizowanej przy trasie ścieżki.

Uczestnicy szkolenia w przejeździe terenowym odwiedzili kilka leśnictw, oglądając następujące siedliska: łęg olszowo-jesionowy (91E0b) w strefie wysięków i nisz  źródliskowych, żyzną buczynę niżową (9130-1) w rezerwacie przyrody "Jamy", grąd środkowoeuropejski (9170-1) oraz grąd subkontynentalny (9170-2), kontynentalny bór mieszany w mozaice z grądami, środkowoeuropejski acydofilny las dębowy (9190-2), ols porzeczkowy, grąd subkontynentalny (9170-2), źródliskowe lasy olszowe na niżu (91E0-4), łęg dębowo-wiązowo-jesionowy typowy (91F0-1) – rezerwat przyrody „Łęgi na Ostrowiu Panieńskim" – obszar Natura 2000 Solecka Dolina Wisły.

Głównymi prelegentami na każdej pozycji szkoleniowej byli: profesor Tomasz Załuski, który kompleksowo omawiał każde zbiorowisko leśne oraz Naczelnik Jan Pakalski, który obrazowo charakteryzował profile glebowe i wnosił uwagi do dotychczasowych zapisów w operatach glebowo-siedliskowych. Informacji ogólnych o pozycji szkoleniowej i jej dotychczasowemu zagospodarowaniu udzielał zastępca nadleśniczego Stanisław Miłkowski. Pierwszy dzień szkolenia podsumował i pozytywnie ocenił zastępca dyrektora  ds. gospodarki leśnej  RDLP w Toruniu Witold Pajkert. Uczestnicy szkolenia bardzo pozytywnie odnosili się do omawiania profili glebowych i wnikliwego charakteryzowania występujących gleb przez naczelnika.

Nie często zdarzają się takie szkolenia.