Lista aktualności Lista aktualności

Przystąpienie do prac nad planami urządzenia lasu

Las to bogaty ekosystem, w którym każdy element jest ważny, a pełnione przez niego funkcje – niepowtarzalne i bezcenne. Dlatego zajmowanie się nim nie może być dziełem przypadku, lecz przemyślaną, długofalową strategią. Taką strategię zapisujemy w planach urządzenia lasu (PUL), sporządzanych dla każdego nadleśnictwa indywidualnie na kolejne  lata. Pozwala ona realizować działania , które wspierają wszystkie funkcje lasu.


Ze względu na wagę dokumentu, jakim jest każdy plan urządzenia lasu, w ramach partycypacji społecznych i konsultacji projektu tego dokumentu, informujemy, że przystępujemy do prac nad planem urządzenia lasu na lata 2027-2036 dla nadleśnictw: Dąbrowa, Jamy, Osie, Trzebciny.


W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych z terenu ww. nadleśnictw do udziału w pracach w ramach zespołów lokalnej współpracy (ZLW), które są powołane przy danym nadleśnictwie. Państwa zdanie wyrażone w trakcie kolejnych spotkań, a wdrożone
w opracowywane dokumenty, niewątpliwie przyczyni się do jeszcze większych korzyści dla lasu
i dla ludzi.

Do zadań członków zespołów lokalnej współpracy należy:
1)    Udział w naradzie urządzeniowej (o terminie narady nadleśnictwo poinformuje
z 30-dniowym wyprzedzeniem)
2)    Przygotowanie w terminie do 14 dni od daty narady urządzeniowej pisemnej opinii na temat:
a)    przedstawionych założeń do projektu planu urządzenia lasu;
b)    propozycji wyróżnienia obszarów o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności;
c)    potrzeb w zakresie zagospodarowania turystycznego;
3)    Wyróżnienie lasów oddziaływania społecznego – wspólnie z leśnikami i innymi stronami pracującymi nad projektem PUL;
4)    Udział w naradzie projektu planu urządzenia lasu oraz przedstawienie opinii do projektu PUL.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w zespołach lokalnej współpracy i kontaktu
z właściwym terytorialnie nadleśnictwem. Liczymy na Państwa zdanie w sprawie lasów naszego regionu.