Lista aktualności Lista aktualności

Nowy plan Urządzana lasu

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Różanna prowadzona jest od 01.01.2016 Roku w oparciu o nowy plan urządzania lasu

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Różanna prowadzona jest od 01.01.2016 Roku w oparciu o nowy plan urządzania lasu. Plan urządzania lasu jest podstawowym dokumentem w oparciu, którego prowadzi się gospodarkę leśną w nadleśnictwie. Plan urządzania lasu jest podstawowym dokumentem w oparciu, którego prowadzi się gospodarkę leśną w nadleśnictwie Sporządzany jest on na okres 10 lat przez specjalistyczne jednostki między innymi Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.  Opracowanie Planu Urządzania Lasu wymaga uwzględnienia odpowiednich wymagań zawartych w ustawie o lasach, ustawie o ochronie przyrody oraz innych ustawach i rozporządzeniach.  Dokument ten podlega konsultacją społecznym i jest zatwierdzany decyzją Ministra Środowiska.

Plan Urządzania lasu jest obszernym dokumentem zawierającym dokładną inwentaryzację i ocenę stanu lasu, opis lasów i gruntów, analizę gospodarki leśnej w minionym okresie, program ochrony przyrody, strategiczną ocenę oddziaływania planu na środowisko i obszary Natura 2000. Określa zadania związane z pozyskaniem drewna, zalesieniami, odnowieniami i pielęgnacją, ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej.  Plany wykorzystują najnowsze osiągnięcia techniki, podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna będąca częścią systemu informacji przestrzennej GIS.

Lasy nadleśnictwa Różanna charakteryzują się ciągłym wzrostem średniego wieku drzewostanów, który w 2016 roku wyniósł blisko 68 lat i wzrósł w poprzednim okresie gospodarczym (2006-2015) o ponad 4,5 roku. Zasobność drzewostanów wzrosła z 269 m3/ha w 2006 roku do 298 m3/ha w 2016 roku. Odnotowuje się ciągły wzrost udziału gatunków liściastych szczególnie dębu i buka, co świadczy o dostosowywaniu składu gatunkowego do potencjału siedlisk. Zwiększa się stopień stosowania rębni złożonych wykorzystujących odnowienia naturalne. Wzrasta ilość starodrzewi pozostawianych do naturalnego rozpadu w postaci biogrup mających istotne znaczenie dla wielu gatunków zwierząt.

Realizacja planu urządzania lasu na lata 2016-2025 przyczyni się do wzrostu różnorodności biologicznej lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo. Nowy plan gwarantuje pełnienie przez las jednocześnie funkcji ochronnych, społecznych i ekonomicznych z zachowaniem jego trwałości.