Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Powierzchnia gruntów leśnych w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wynosi ponad 456 tys. hektarów, w tym lasy zajmują 433 tys. ha.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu jest jedną z siedemnastu dyrekcji w Polsce. Obejmuje swoim zasięgiem 456 tys. ha gruntów, w tym 433 tys. ha lasów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Dyrekcja nadzoruje 27 nadleśnictw, które prowadzą trwale zrównoważoną gospodarkę leśną. Sprawują one dodatkowo nadzór nad lasami innej własności o powierzchni 43 tys. ha. Lesistość RDLP w Toruniu wynosi 26,1%%.

 

Większa częśc obszaru RDLP w Toruniu położona jest w granicach województwa kujawsko-pomorskiego, część na terenie województwa pomorskiego, zaś niewielkie fragmenty - na terenie wojwództwa warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Główne kompleksy leśne zloklaizowane są wzdłuż większych rzek - Wisły, Noteci, Brdy, Wdy i Drwęcy. Wśród nich wielkością wyróżniają sie Bory Tucholskie, Puszcza Bydgoska, lasy Pojezierza Brodnickiego i lasy gostynińsko-włocławskie. 

 

Ze względu na tradycje rolniczego wykorzystania gruntów w regionie, lasy pokrywają głownie grunty najuboższe, gdzie króluje sosna, a niemal 70% siedlisk to siedliska borowe. Ponad połowę powierzchni leśnej RDLP w Toruniu (52%) stanowią lasy gospodarcze, pozostała częśc została uznana za lasy ochronne (podmiejskie, wodochronne, glebochronne, uszkodzone przez przemysł, rezerwaty, cenne przyrodniczo, uzdrowiskowe i in.).

 

 

 

 

  • 118,8 mln m3
  • 2,35 mln / m3

 

Drzewa przyrastają na grubość oraz pną się wzwyz. Uwzględniamy to szacując przyrost roczny. Łączna objętość drewna w drzewach to zasobność lasu.

 

 

 Struktura siedlisk leśnych na terenie Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu

Udział siedlisk

 

 

 

Struktura gatunkowa lasów Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu (według zajmowanej powierzchni)

 Skład gatunkowy