Projekty rozwojowe LP Projekty rozwojowe LP

Zdrowa Żywność z Polskich Lasów

Zdrowa Żywność z Polskich Lasów to projekt rozwojowy Lasów Państwowych wprowadzony decyzją nr 76 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 marca 2017 r.

Kierownikiem projektu jest Pan Kazimierz Szabla (RDLP w Katowicach).

Głównym celem projektu jest promocja Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe poprzez promocję żywności pochodzącej z lasów. Z założenia będzie się to odbywać poprzez realizację celów szczegółowych, takich jak:

  • zwiększenie ilości przetwarzanych produktów pochodzących z lasów na terenie kraju, a przez to zwiększenie podaży tych produktów i zachęcenie klientów do zwiększonego zainteresowania nimi
  • wsparcie rozwoju terenów niezurbanizowanych poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia w przedsiębiorstwach lokalnych i samozatrudnienia przy przerobie w gospodarstwach indywidualnych,
  • ochronę i propagowanie pszczelarstwa jako czynnika znacząco wpływającego na zachowanie i zwiększenie bogactwa przyrodniczego terenów leśnych i znajdujących się w najbliższej okolicy lasów.

W praktyce nastąpi odtworzenie infrastruktury służącej do skupu, składowania, krótkoterminowego przechowywania i sprzedaży produktów (w oparciu o OHZ i infrastrukturę zakładów LP oraz składy wielofunkcyjne). Ważne będzie również zorganizowanie sieci producentów żywności z produktów, pochodzących z lasów, a także zorganizowanie kanałów ich dystrybucji. Z uwagi na pszczoły, podejmowane będą działania zwiększające udział roślin miododajnych w lasach oraz zaproszeni zostaną do współpracy przy projekcie pracownicy LP, którzy na co dzień pasjonują się pszczelarstwem – z terenu toruńskiej dyrekcji zaproszono sześciu leśników – pszczelarzy.