Asset Publisher Asset Publisher

Projekt RPO - podsumowanie

Projekt: „Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu” realizowany był przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu w okresie od 06/2018 do 04/2021.

Zadania realizowane w projekcie współfinansowane był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła  3 771 977,06 zł, w tym koszty kwalifikowane 3 604 666,43, dofinansowanie 58,18 % tj. 2097 266,49 zł.


Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu 15 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ( Bydgoszcz, Brodnica, Dąbrowa, Dobrzejewice, Gniewkowo, Jamy, Lutówko, Miradz, Osie, Skrwilno, Solec Kujawski, Toruń, Trzebciny, Zamrzenica) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Działania ochronne realizowane były na obszarach 55 form ochrony przyrody (w 27 rezerwatach, w 13 obszarach Natura 2000, w 7 parkach krajobrazowych, na 8 obszarach chronionego krajobrazu).


Głównym celem projektu  była ochrona obszarów wartościowych przyrodniczo na terenie regionalnej dyrekcji LP w Toruniu, przy jednoczesnym wzmocnieniu turystycznego potencjału regionalnego i lokalnego wykorzystującego zasoby przyrodnicze.


Cele szczegółowe w projekcie realizowane były poprzez zwiększenie ochrony gatunków i siedlisk w ramach wykonywania zadań określonych w dokumentach zarządczych (planach zadań ochronnych, planach ochrony rezerwatów). Zadania te polegały w szczególności na: zwalczaniu gatunków inwazyjnych, restytucji rodzimych gatunków roślin i zwierząt poprzez stworzenie im korzystnych warunków rozwoju (utworzenie miejsc zimowania da nietoperzy), badaniach hydrologicznych i geodezyjnych, ekspertyzach w zakresie działań ochronnych, inwentaryzacji przyrodniczej użytków ekologicznych oraz monitoringu stanu wód.


Poza zadaniami obligatoryjnymi wynikającymi z dokumentów planistycznych ww. form ochrony przyrody podjęto także szereg działań mających na celu kanalizowanie ruchu turystycznego i rozpowszechnianie wiedzy o obiektach cennych przyrodniczo. Zadania te realizowano m.in. poprzez wprowadzanie infrastruktury turystycznej i opracowywanie materiałów informacyjnych np. takich jak:


- strona internetowa rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego https://wirtualne-spacery.pl/cisy/ w Nadleśnictwie Zamrzenica
- film promocyjny projektu: https://www.youtube.com/watch?v=hu1CO_ka8g8
- ścieżki przyrodnicze z kodami QR w rezerwacie przyrody Dziki Ostrów na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz.