Asset Publisher Asset Publisher

Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP

Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP to projekt rozwojowy Lasów Państwowych wprowadzony decyzją nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lutego 2017 r.

Kierownikiem projektu jest Pan Jerzy Fijas (RDLP w Gdańsku).

Złożoność problemu zanieczyszczenia atmosfery gazami cieplarnianymi wymaga wielopłaszczyznowego poszukiwania rozwiązań. Ustalenia stron dyskutujących w tym temacie na różnym szczeblu, znajdują odzwierciedlenie w wielu źródłach prawnych (np. akty prawne) i pozaprawnych (np. strategie).

Zgodnie ze Strategią UE Europa 2020, Polska zobowiązała się osiągnąć cele wyznaczone w pakiecie energetyczno  – klimatycznym tj.:

ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z 1990 r. na poziomie całej Unii Europejskiej,

zwiększyć o 15% udział energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w Polsce,

poprawić efektywność energetyczną (mierzoną wskaźnikiem zużycia energii pierwotnej) o 20% na poziomie całej Unii Europejskiej.

Z kolei Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  2012/27/UE
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej mówi, że państwa członkowskie powinny zachęcać do wprowadzania środków i procedur wspierających instalacje kogeneracyjne o całkowitej znamionowej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie wynoszącej mniej niż 20 MW, tak aby zachęcać do rozproszonego wytwarzania energii.

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. podkreśla konieczność zapewnienia gospodarce, instytucjom i obywatelom stabilnych i optymalnie dostosowanych do potrzeb dostaw energii, po akceptowalnej ekonomicznie cenie.

Plan rozwoju elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości” przewiduje stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków. W 2025 r. plan ten  zakłada 1 mln pojazdów elektrycznych w Polsce.

W oparciu o powyższe, ale także wiele innych aktów prawnych, strategii i planów, a także badań efektywności energetycznej i rozwoju technologii, powstał projekt rozwojowy LP, którego główne cele to:

  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • Poprawa efektywności energetycznej,
  • Popularyzowanie pojazdów elektrycznych w  transporcie drogowym,
  • Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii.   

W ramach tego projektu planowane jest utworzenie na terenie RDLP w Toruniu trzech punktów ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. Będą one w Toruniu, Solcu Kujwskim i Borach Tucholskich, w miejscowości Woziwoda. Oczywiście będą one dostępne dla wszystkich posiadaczy elektrycznych aut.