Asset Publisher Asset Publisher

DODATKOWY NABÓR NA STAŻ W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

Informuję absolwentów średnich i wyższych szkół (absolwent to osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmie pracę w leśnictwie), że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, mogą ubiegać się o przyjęcie na staż w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wg poniższych zasad:

ZASADY DODATKOWEGO NABORU NA STAŻ

W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

W związku z faktem, iż po rozstrzygnięciu naboru na staż w RDLP w Toruniu, który odbył się zgodnie z ogłoszeniem z dnia 17 sierpnia 2023 r. pozostały miejsca stażowe w następujących nadleśnictwach.

 1. Nadleśnictwo Bydgoszcz  (1 stanowisko);

 2. Nadleśnictwo Cierpiszewo (1 stanowisko);

3. Nadleśnictwo Czersk (1 stanowisko);

4. Nadleśnictwo Dąbrowa (2 stanowiska);

5. Nadleśnictwo Dobrzejewice (1 stanowisko);

6. Nadleśnictwo Gniewkowo (1 stanowisko);

7. Nadleśnictwo Gołąbki (2 stanowiska);

8. Nadleśnictwo Lutówko (2 stanowiska);

9. Nadleśnictwo Miradz (2 stanowiska);

10. Nadleśnictwo Osie (2 stanowiska);

11. Nadleśnictwo Przymuszewo (1 stanowisko);

12. Nadleśnictwo Różanna (2 stanowiska);

13. Nadleśnictwo Rytel (1 stanowisko);

14. Nadleśnictwo Solec Kujawski (2 stanowiska);

15. Nadleśnictwo Skrwilno (2 stanowiska);

16. Nadleśnictwo Woziwoda (1 stanowisko);

 17. Nadleśnictwo Zamrzenica (1 stanowisko);

 18. Nadleśnictwo Żołędowo (2 stanowiska);

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu ogłasza nabór dodatkowy na staż ww. nadleśnictwach.

I. Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych (dot. naboru na staż w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Toruniu)

1) Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych składają do Wydziału Kadr RDLP w Toruniu – osobiście lub listownie na adres: ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń –  do dnia 15 września 2023 r. (liczy się data wpływu oferty do RDLP) następujące dokumenty:

  • podanie do Dyrektora RDLP w Toruniu o przyjęcie na staż (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i telefonu kontaktowego oraz propozycji nadleśnictwa/nadleśnictw do odbycia stażu);
  • uwierzytelnioną kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ich ukończeniu – w przypadku absolwentów szkół wyższych;
  • uwierzytelnioną kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz uwierzytelnioną kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego  – w przypadku absolwentów szkół średnich;
  • oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż (załącznik nr 1);                                      
  • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości (załącznik nr 2);
  • oświadczenie, że dokumenty na staż składane są wyłącznie do RDLP w Toruniu (załącznik nr 3).

Obowiązek informacyjny zawiera załącznik nr 4.

2) RDLP w Toruniu kieruje absolwentów do odbycia stażu do nadzorowanych nadleśnictw.                          

3) W przypadku większej liczby zgłoszeń kandydatów na staż niż limitowana, kwalifikacja
na staż odbędzie się wg poniższych zasad:

- w dniu 17.09.2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Toruniu ul. Mickiewicza 9 zostanie przeprowadzony dodatkowo egzamin kwalifikacyjny na staż. Egzamin będzie miał formę testu, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych.

Uwaga: Informacja o konieczności przeprowadzenia ww. egzaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.torun.lasy.gov.pl w dniu 16.09.2023 r. w zakładce: Informacje
– Aktualności

Toruń, dn. 13.09.2023 r.