Asset Publisher Asset Publisher

W Brodnicy o ASF

4 października 2016 roku w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica odbyło się spotkanie koordynacyjne w sprawie podjęcia wspólnych działań w kierunku zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) w naszym kraju i regionie.

W spotkaniu uczestniczyli Powiatowy Lekarz Weterynarii z Brodnicy, pracownicy wydziałów ochrony środowiska starostwa powiatowego, przedstawiciele samorządów terytorialnych poszczególnych gmin, właściciele zakładów usług leśnych pracujących na rzecz Nadleśnictwa Brodnica, myśliwi z miejscowych kół łowieckich oraz Służba Leśna Nadleśnictwa Brodnica. Witając przybyłych gości Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica, Henryk Kapusta zwrócił uwagę na znaczenie zebranych przedstawicieli różnych grup zawodowych przybyłych na spotkanie.

Szczegółowe zagadnienia związane z rozprzestrzenianiem, występowaniem, zapobieganiem oraz profilaktyką ASF omówił i przedstawił obecny na spotkaniu Pan Grzegorz Głogowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy. W 2016 roku w Polsce zanotowano 14 nowych ognisk wystąpienia wirusa ASF. Tym razem po raz pierwszy zagrożenie odnotowano na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego. Stąd problematyka jest niezwykle poważna i należy podejmować wszelkie kroki zmierzające do minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. Wirus dla człowieka nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, w gospodarce jednak może wyrządzić bardzo poważne szkody. Spośród dzikich zwierząt wektorem rozprzestrzeniania się choroby są dziki. Dlatego każdy przypadek znalezienia martwego dzika należy bezwzględnie zgłaszać służbom weterynaryjnym w celu dokonania badań na obecność ASF i utylizacji. W podsumowaniu wystąpienia Pan Głogowski podkreślił, że najważniejszą zasadą  w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa ASF jest kierowanie się rozsądkiem, rozumem a przede wszystkim świadomością, jakie ASF stanowi zagrożenie. Nie bez znaczenia jest także zagęszczenie populacji dzika. Jedną z oficjalnych metod przeciwdziałania występowaniu wirusa ASF jest rozrzedzenie populacji dzików do 5 sztuk na 1000 ha obwodu łowieckiego (średnia dla powiatu wynosi obecnie 6 sztuk).

Kontynuując problematykę likwidacji zagrożenia na terenie Nadleśnictwa Brodnica poprzez rozrzedzenie populacji dzika w obwodach łowieckich dzierżawionych przez Koła Łowieckie, zagadnienie przedstawił Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica. Szczegółowo omówił sytuację  poszczególnych dzierżawców wg obwodów łowieckich i zapoznał wszystkich z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi wykonania rocznych i wieloletnich planów łowieckich. Przypomniał także o konieczności wykonania gospodarczych aspektów zatwierdzonych planów, których okres obowiązywania i rozliczania mija z końcem obecnego sezonu polowań.

Na zakończenie zebrani zostali poinformowani o planowanej w październiku inwentaryzacji populacji dzika na terenie Nadleśnictwa Brodnica.

Spotkanie podsumowano przyjęciem następujących wniosków:

  1. Należy zwrócić nadzwyczajną uwagę na dziki padłe a także podejrzanie zachowujące się żywe, szczególnie obserwowane w miejscach koncentracji tych zwierząt (pasy zaporowe, nęciska i paśniki). Wszelkie objawy chorobowe wszystkich dzików żyjących jak również tusz po odstrzeleniu winny być natychmiast zgłaszane właściwym służbom weterynaryjnym.
  2. Realizacja pełnego wykonania planu odstrzału dzików winna nastąpić w   terminie do 15 stycznia 2017 roku.
  3. Dążenie do uzyskania zagęszczenia dzików w końcu sezonu 2016/2017 nie większego niż 5 osobników/1000 ha powierzchni obwodu łowieckiego. W tym celu Koła Łowieckie wystąpią o zwiększenie planu odstrzału w celu rozrzedzenia populacji dzików.
  4. Wyznaczenie w każdym z leśnictw obwodu łowieckiego, co najmniej po jednym nęcisku przeznaczonym do wykonania odstrzału dzików z odpowiednią ewidencją tych miejsc (mapowanie), jako trwałych elementów infrastruktury (urządzeń łowieckich), przeznaczonych do zwalczania ASF. Termin wykonania w porozumieniu z Inżynierami Nadzoru wyznaczono na 31.10 2016.
  5. W czasie zagrożenia ze strony ASF patrochy z pozyskanych dzików należy w miarę możliwości zakopywać.