Asset Publisher Asset Publisher

Rozmowy z przedsiębiorcami leśnymi

Prezentacja oferty szkoleń dla przedsiębiorców leśnych oraz udzielenie odpowiedzi na pytania i polepszenie wzajemnego przepływu informacji były głównymi założeniami spotkania leśników z przedstawicielami Zakładów Usług Leśnych.

Spotkanie zorganizowane 4 marca 2014 r. w Technikum Leśnym w Tucholi cieszyło się dużym zainteresowaniem – przyjechało około stu przedstawicieli Zakładów Usług Leśnych.

Na początku przedstawiciel firmy Forest Consulting Center przedstawił ofertę szkoleniową dla sektora usług leśnych, pracowników Lasów Państwowych, prywatnych właścicieli lasów, samorządów lokalnych, drzewiarzy oraz przedsiębiorstw leśnych na obszarach wiejskich. Szkolenia są atrakcyjne dla odbiorców, ponieważ w 80 proc. dofinansowuje je Unia Europejska. Realizowane są w ramach projektu „Aktualne kompetencje szansą dla regionalnego sektora usług leśnych" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Kapitał Ludzki. Oferta szkoleń dotyczy kursu drwala, operatora harwestera, porusza tematykę przerobu biomasy oraz pielęgnacji upraw i młodników.

Następnie dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek omówił nową formułę pracy Komisji ds. współpracy z firmami usługowymi i ich instytucjonalnymi przedstawicielami. W jej skład wchodzą przedstawiciele nadleśnictw oraz Zakładów Usług Leśnych. Dyrektor podkreślił konieczność dobrej komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami leśnymi, a kierownikami jednostek Lasów Państwowych. Dlatego zapowiedział częstsze spotkania, na które za pośrednictwem nadleśnictw będą zapraszane wszystkie Zakłady Usług Leśnych, a nie tylko kilkoro ich reprezentantów, jak to odbywało się do tej pory.

Dyrektor zaprezentował, jak przez ostatnie dziesięć lat zmieniała się liczba i struktura Zakładów Usług Leśnych, a także omówił wielkość zadań z zakresu zagospodarowania lasu. Zgodnie z prognozami, większość zadań (w tym ilość przewidzianego do pozyskania drewna w użytkach rębnych i przedrębnych, pielęgnacja gleby, czyszczenia i trzebieże) będzie się zwiększać, co gwarantuje możliwość rozwoju firm. Dyrektor odniósł się do wkładu Lasów Państwowych do budżetu, podkreślając, że oszczędności nie dotkną gospodarki leśnej, która będzie prowadzona zgodnie z planem.
Następnie poruszono kwestię coraz bardziej restrykcyjnych wymagań dotyczących ochrony przyrody przy gospodarowaniu w lasach. Jako przykład, podano uwzględnianie indywidualnych zapisów w Planach Zadań Ochronnych ostoi Natura 2000 i respektowanie granic stref ochrony, miejsc rozrodu i regularnego przebywania rzadkich gatunków zwierząt.

Ostatnią część spotkania zdominowały pytania ze strony przedsiębiorców leśnych, na które odpowiadał dyrektor Janusz Kaczmarek wraz z naczelnikiem Wydziału Rozwoju i Innowacji Markiem Wyżlicem. Pytania dotyczyły w dużej mierze wymogów i procedur stosowanych w przypadku zamówień publicznych, poruszono też temat umów wieloletnich na usługi leśne, czy kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardów wykonywania prac leśnych.

Dyrektor Kaczmarek wyjaśnił wiele kwestii, obiecując przedyskutowanie pytań przedsiębiorców na naradzie nadleśniczych.