Asset Publisher Asset Publisher

Pozytywna opinia Rady

W Ośrodku Edukacji Leśnej „Dąbrówka” przy siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa w Jeżewie, 13 października br. odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”.

Rada pozytywnie zaopiniowała założenia do planów urządzeniowych na lata 2017-2026 nadleśnictw: Dąbrowa, Osie i Trzebciny.

Nadleśnictwa Lasów Państwowych w całym kraju pracują na podstawie zatwierdzonych przez Ministra Środowiska 10-letnich planów urządzeniowych. W trzech spośród pięciu nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie": Dąbrowa, Osie i Trzebciny prowadzone są obecnie prace nad nowymi planami urządzenia lasu na lata 2017-2026. Kilka tygodni temu, na posiedzeniu Komisji Założeń Planu dla wymienionych nadleśnictw, dyskutowano i przyjęto założenia do nowych planów urządzeniowych. Założenia te nadleśniczowie przedstawili członkom Rady Naukowo-Społecznej LKP „Bory Tucholskie" na posiedzeniu, które odbyło się w Ośrodku Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Dąbrowa, 13 października 2014 r.

Prezentacje nadleśniczych poprzedziło wystąpienie Janusza Kaczmarka – dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, który przybliżył uczestnikom spotkania aktualny „Stan lasów Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu". Przebijał z niego korzystny obraz kondycji przyrodniczej i zdrowotnej lasów kujawsko-pomorskich, jak również dobre wyniki ekonomiczne działalności gospodarczej, pomimo znaczących, nowych obciążeń podatkowych jednostek Lasów Państwowych.

Nadleśniczowie nadleśnictw: Dąbrowa (Artur Karetko), Trzebciny (Piotr Kasprzyk) i Osie (Marek Sobczak) w odrębnych prezentacjach przedstawili najważniejsze założenia do będących w opracowaniu planów urządzenia lasu dla tych nadleśnictw na lata 2017-2026. Dotyczyły one m.in. propozycji zmian w strukturze organizacyjnej jednostek, spodziewanego rozmiaru pozyskania drewna (funkcja produkcyjna lasu), zadań w zakresie hodowli i ochrony lasu, dalszej ekologizacji leśnictwa, rozwoju form ochrony przyrody (funkcja ochronna i ekologiczna lasu) oraz szerokiego i przyjaznego udostępnienia lasu dla społeczeństwa m.in. dla edukacji i turystki (funkcja społeczna lasu).

Po wysłuchaniu wystąpień dyrektora i nadleśniczych, dyskusji i wymianie poglądów, członkowie Rady jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali przyjęte założenia do będących w opracowaniu planów urządzenia lasu dla nadleśnictw: Dąbrowa, Osie i Trzebciny.

Następnie uczestnicy posiedzenia Rady brali udział w objeździe terenowym przygotowanym przez gospodarza narady – Artura Karetko, nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa. Podczas objazdu zaprezentowano powierzchnię leśną obsadzoną drzewami owocowymi (naturalne odmiany), zaplanowaną w procesie przebudowy drzewostanów sosnowych, jako element różnorodności biologicznej lasów, o dużym znaczeniu dla populacji zwierzyny leśnej.

Bory Tucholskie z dominującą w drzewostanach sosną zwyczajną narażone są szkody ze strony owadów niszczących aparat asymilacyjny (liście=igły) drzew. W skrajnych przypadkach zagrożenia te przyjmują postać gradacji, czyli masowego występowania owadów, zagrażającej życiu drzewostanów. Podczas objazdu terenowego, członkowie Rady mieli okazję obejrzeć skutki żerowania larw barczatki sosnówki. Stopień zniszczenia aparatu asymilacyjnego w lustrowanym drzewostanie sięgał 90 procent.

Na trzeciej i ostatniej pozycji uczestnicy posiedzenia Rady wizytowali szkółkę leśną Bojanowo. Obiekt ten został utworzony w 2007 r. Hodowanych jest tutaj 31 gatunków drzew i krzewów leśnych na potrzeby odnowień i zalesień prowadzonych corocznie przez Nadleśnictwo Dąbrowa.

W podsumowaniu posiedzenia Rady, dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu Janusz Kaczmarek podziękował jej członkom za udział i wyrażane opinie, a gospodarzom z Nadleśnictwa Dąbrowa – za znakomitą organizację spotkania. Członkowie Rady otrzymali dwie nowe publikacje poświęcone leśnym kompleksom promocyjnym: album autorstwa profesora Andrzeja Szujeckiego „Leśne Kompleksy Promocyjne w Polsce" oraz album „Leśny Kompleks Promocyjny Bory Tucholskie" opracowany przez leśników z nadleśnictw: Dąbrowa, Osie, Trzebciny, Tuchola i Woziwoda oraz z biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie" jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w zakresie spraw dotyczących tego Kompleksu. Jest powoływana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na pięcioletnią kadencję.