Asset Publisher Asset Publisher

Nowy obszar Natura 2000

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przybył nowy obszar sieci Natura 2000. Jest to położony na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo obszar siedliskowy Wydmy Kotliny Toruńskiej.

28 stycznia 2014 roku Rada Ministrów zaakceptowała uzupełnienie sieci Natura 2000 o nowy obszar siedliskowy: PLH040041 Wydmy Kotliny Toruńskiej. Mają do niego zastosowanie przepisy art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obszar Wydmy Kotliny Toruńskiej posiada powierzchnię 5289,9 ha i położny jest na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo. Obejmuje on tereny wykorzystywane w celach wojskowych, głównie poligon. Charakteryzuje się wyjątkową wartością przyrodniczą z powodu występowania cennych siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie siedliskowej i ptasiej.

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przez Lasy Państwowe w granicach obszaru stwierdzono występowanie m.in. następujących siedlisk: śródlądowych wydm z otwartymi murawami ze szczotlichą i mietlicą (900 ha); ciepłolubnych, śródlądowych murawy napiaskowych (30 ha) i suchych wrzosowisk (1000 ha). Naukowcy stwierdzili tutaj również występowanie wielu rzadkich gatunków owadów i pajęczaków. Wśród 18 gatunków z Czerwonej Księgi (2004) bądź z Czerwonej Listy występują tutaj takie pająki, jak strojniś nadobny i poskocz krasny. Z owadów można spotkać uznanego w Polsce za wymarłego ponowczyka szarańczakowca.

Nowy obszar jest również ważnym ogniwem naturalnego korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym, głównie dla kopytnych i dużych ssaków drapieżnych. Stanowi szlak dyspersji wilka z populacji wschodniej Polski w kierunku zachodnim. O funkcjonowaniu tego połączenia świadczy coraz silniejsza lokalna populacja tego drapieżnika w nadleśnictwach położonych na terenie RDLP w Toruniu. Sam obszar Wydmy Kotliny Toruńskiej jest również miejscem rozrodu tego drapieżnika.

Tekst: M. Piotrowski, M. Stopiński
Zdjęcie: M. Stopiński