Asset Publisher Asset Publisher

MYŚLIWI I LEŚNICY W ZGODZIE Z NATURĄ

W dniu 8 września w Hotelu Copernicus w Toruniu - z okazji 100-lecia działalności Polskiego Związku Łowieckiego, odbyła się konferencja naukowa pn. „Myśliwi i Leśnicy w zgodzie z naturą”.

Organizatorami tego wydarzenia byli: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.

Konferencję rozpoczął Piotr Pawlikowski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu, który po przywitaniu uczestników konferencji odczytał list skierowany przez Łowczego Krajowego Pawła Lisiaka do uczestników spotkania, a następnie przedstawił historię Toruńskiej Organizacji Łowieckiej, jej cel oraz zamierzenia na przyszłość.

Kolejno głos zabrał Jarosław Molendowski -  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, który swe przemówienie rozpoczął od słów „100 lat historii Lasów Państwowych to zaledwie czas jednego pokolenia drzew, pielęgnowanych przez kilka pokoleń leśników (…)”. Dyrektor w swym wystąpieniu podkreślał jak wiele pracy włożyli nasi poprzednicy i jak wiele pracy wkładają obecnie leśnicy, aby prowadzona gospodarka leśna była racjonalna i zrównoważona. Zaznaczył również, że prowadzona gospodarka leśna przez PGLLP  i łowiecka przez PZŁ są nierozerwalnie ze sobą łączone. Przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz ochrony i wzbogacania środowiska.

Obok części historycznej przedstawiającej działalność PZŁ oraz sytuacji polskiego leśnictwa, nastąpił szereg prelekcji dotyczących spraw aktualnych z gospodarki łowieckiej oraz problematyki związanej ze zwierzyną łowną i  gatunkami zwierząt objętych ochroną.

Podczas konferencji mówiono między innymi o odbudowie populacji zwierzyny drobnej – kuropatwy i zająca, tzw. gatunkach konfliktogennych - wilka i łosia oraz ich wpływie na gospodarkę łowiecką i leśną, obecności zwierząt łownych w miastach i sposobie postepowania z nimi, walorach zdrowotnych dziczyzny w codziennej diecie oraz jej dostępności poprzez prowadzenie przez Lasy Państwowe i PZŁ sprzedaży bezpośredniej dziczyzny. Spotkanie zakończono panelem dyskusyjnym.

Konferencja o w/w tematyce była okazją do spotkania się, wymiany doświadczeń przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych jak, sympatyków łowiectwa i zwierząt dziko żyjących, jak też okazją do wspólnej integracji.