Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Kompleksowy program przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 roku” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla projektu programu”

OBWIESZCZENIE

                           DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH                          

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Kompleksowy program przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych
w perspektywie do 2030 roku” (KPPPZL) wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

 

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski, w ramach konsultacji społecznych, w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 21 sierpnia 2023 r.

 

Podczas konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentów oraz składania uwag i wniosków do projektu KPPPZL i Prognozy oddziaływania na środowisko projektu KPPPZL.

 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

Uwagi i wnioski zgłoszone po 21 sierpnia 2023 r. nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania uwag pocztą, o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.