Asset Publisher Asset Publisher

IV edycja warsztatów łowieckich dla służb OHZ LP

Na początku lipca br. do toruńskiej dyrekcji zjechali pracownicy Lasów Państwowych odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką w OHZ LP, by uczestniczyć w IV edycji warsztatów łowieckich dla służb OHZ LP.

Warsztaty współorganizowane były przez 3 sąsiadujące ze sobą dyrekcje Lasów Państwowych: w Szczecinku, Gdańsku i Toruniu. Oprócz leśniczych ds. łowiectwa w OHZ LP w warsztatach uczestniczyli również pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie spraw łowieckich w dyrekcjach regionalnych oraz zaproszeni goście i prelegenci.

Warsztaty odbyły się na terenie Nadleśnictwa Lutówko, a tematem przewodnim było doskonalenie umiejętności i wymaganych procedur w szacowaniu szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę łowną. Szkolenie  to składało się z części kameralnej i terenowej, a wykładowcą był rzeczoznawca, ekspert ds. szkód wyrządzanych przez zwierzęta dzikie – Rafał Będkowski. Uczestnicy w ramach tego szkolenia poszerzyli swoją wiedzę o obowiązujące prawne aspekty przy likwidacji szkód od zwierzyny, a także specyfikę i metodykę szacowania szkód w wybranych rodzajach upraw rolnych. Przy okazji omawiania poszczególnych metodyk szacowania szkód łowieckich, została zaprezentowana metoda z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów). W ramach doskonalenia umiejętności rozmowy z tzw. ”trudnym klientem” uczestnicy zostali również zapoznani z zasadami dobrej komunikacji interpersonalnej. Część terenowa obejmowała wyjazd na wytypowane wcześniej uprawy rzepaku, zboża i kukurydzy. Oprócz omówienia specyfiki szacowania szkód łowieckich na wybranych uprawach, dyskutowano również o sposobach skutecznego zabezpieczania upraw rolnych przed szkodami od zwierzyny. W ramach doskonalenia umiejętności rozmowy z tzw. ”trudnym klientem” uczestnicy zostali także zapoznani z zasadami dobrej komunikacji interpersonalnej.

Podczas warsztatów był również czas na tematy bieżące z zakresu gospodarki łowieckiej i zagadnień ściśle z nią związanych. Omawiano m. in. wpływ antropomorfizacji i innych czynników na społeczną akceptację zarządzania zasobami przyrodniczymi, zaprezentowano zasady zachowania się myśliwego przed i po strzale do zwierzyny oraz do wynikających z tego kompetencji myśliwych oraz organizatorów polowań z uwzględnieniem obowiązku wypełniania karty zestrzału, co jest stosowane w wielu obwodach łowieckich zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Uczestników warsztatów zapoznano również z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi obsługi polowań indywidualnych i zbiorowych z wykorzystaniem wyszkolonego psa myśliwskiego. Uwagę uczestników zwrócono na etyczny obowiązek poszukiwania postrzałków zwierzyny z podkreśleniem wagi profesjonalnego podejścia do tej czynności.

Dyskutowano o etyce, tradycjach i zwyczajach łowieckich. Omówiono aspekty właściwej - gwarantującej bezpieczeństwo myśliwych i osób postronnych, organizacji polowań indywidualnych i zbiorowych. Przypomniano przyrodnicze podstawy zarządzania populacjami jeleniowatych, w szczególności jelenia szlachetnego.

W ostatnim dniu warsztatów uczestnicy udali się w teren – do obwodu nr 35, zarządzanego przez Nadleśnictwo Lutówko (OHZ LP), gdzie Nadleśniczy - Jacek Krzyżanowski zaprezentował sposoby zagospodarowania obwodu łowieckiego. Wiedzę z zakresu łowiectwa uzupełnił pokaz upraw leśnych i metody ich zabezpieczenia przed zwierzyną.

Spotkanie służyło podniesieniu umiejętności z zakresu szacowania szkód łowieckich, wymianie doświadczeń, zaakcentowaniu potrzeby prawidłowego zarządzania zwierzyną grubą, konieczności kultywowania etyki i tradycji łowieckich oraz integracji środowiska.

Na zakończenie warsztatów Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko oraz przedstawiciel dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu odpowiedzialny za łowiectwo podziękowali uczestnikom warsztatów za przybycie, merytoryczną dyskusję i cenne uwagi jakie padały podczas tych dyskusji, a prelegentom za ciekawe i merytoryczne wystąpienia. Podkreślili, że spotkanie to było okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń związanych z łowiectwem, ale również do wzajemnego lepszego poznania się. Po podsumowaniu warsztatów, uczestnikom wręczono certyfikaty poświadczajace ukończenie poświadczające ukończenie szkolenia z zakresu szacowanie szkód łowieckich.