Asset Publisher Asset Publisher

Debata o lasach społecznych

W siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa 7 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego (LKP) „Bory Tucholskie”. Zainaugurowano nową kadencję tego gremium i wybrano nowe prezydium Rady. Podczas spotkania prezentowana i dyskutowana była m.in. kwestia lasów o zwiększonych funkcjach społecznych, ich lokalizacji, znaczeniu i roli.

W ostatnich latach znacząco rośnie znaczenie lasów otaczających miasta i osiedla, a także lasów w regionach kraju o dużym znaczeniu turystycznym, rekreacyjnym, wypoczynkowym. Lasów, które w popularnym przekazie nazywane są lasami o zwiększonej funkcji społecznej. Leśnicy odczuwają rosnącą presję społeczeństwa na zagospodarowanie i udostępnianie tych lasów. Dyskusja bywa trudna, gdy radykalni „obrońcy przyrody” nie przyjmują do wiadomości, że absolutnym priorytetem w udostępnianiu lasów ludziom jest – bezpieczeństwo. Dotyczy to zwłaszcza drzewostanów w podeszłym wieku, które z przyczyn naturalnych częściej chorują, są atakowane i osłabiane przez patogeny grzybowe, jak i przez żerujące na nich owady. Zadaniem leśników jest profesjonalna pielęgnacja lasów, usuwanie drzew niebezpiecznych, wprowadzanie nowych nasadzeń zgodnie z nauką, wiedzą i praktyką leśną, zagospodarowanie lasu przyjazne dla człowieka.

Lasy społeczne dla ludzi

Podczas posiedzenia Rady, temat lasów o zwiększonych funkcjach społecznych omówił Bartosz Pewniak, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Propozycje konkretnych rozwiązań w tym zakresie przedstawili nadleśniczowie nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”, to jest: Dąbrowa, Osie, Trzebciny, Tuchola i Woziwoda. Propozycje leśników wychodzą naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, jak również tradycyjnym formom korzystania z miejscowych lasów, zarówno przez mieszkańców regionu, jak i turystów, których z roku na rok w Borach Tucholskich przybywa. Lasy społeczne wyznaczane są przy osiedlach mieszkaniowych, wzdłuż szlaków i wokół obiektów turystycznych i rekreacyjnych, jednym zdaniem – w miejscach najchętniej odwiedzanych przez ludzi.

Boreczniki i brudnica w natarciu

Rada Naukowo-Społeczna LKP „Bory Tucholskie” już wcześniej sygnalizowała zaniepokojenie z powodu rosnącego zagrożenia miejscowych lasów ze strony szkodliwych owadów. Temat ten szeroko zreferowali: Michał Piotrowski – naczelnik Wydziału Ochrony Lasów z Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz dr Piotr Gawęda – kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku. W tym roku zagrożenie lasów ze strony owadów jest rzeczywiście wysokie. Chodzi tu przede wszystkim o żerujące na igłach sosnowych boreczniki (owady z grupy błonkoskrzydłych), jak i owianego złą chwałą motyla brudnicę mniszkę. Starsi leśnicy i mieszkańcy Borów Tucholskich pamiętają katastrofalne żery brudnicy z lat 1978-1983. Prelegenci zapewnili, że sytuacja jest wnikliwie monitorowana, jednak ze względu na radyklane zakazy stosowania środków ograniczających rozwój szkodliwych owadów, należy spodziewać się, że niektóre fragmenty lasów bardzo ucierpią w wyniku żerowania.

Lasy dla klimatu

Dawid Kikulski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa przybliżył uczestnikom posiedzenia Rady temat tzw. Leśnych Gospodarstw Węglowych. To jeden z projektów rozwojowych w polskich Lasach Państwowych, którego zadaniem jest przetestowanie różnych wariantów praktycznych działań na terenach leśnych, których głównym celem jest zwiększenie absorpcji dwutlenku węgla oraz długotrwałego wiązania węgla, co może przyczynić się korzystnego wpływu na klimat. Nadleśnictwo Dąbrowa jest jednym z nadleśnictw doświadczalnych, gdzie już na szerszą skalę leśnicy testują „leśne gospodarstwo węglowe”. Są to m.in. takie działania jak: preferowanie odnowienia naturalnego lasu, podsadzenia (gatunków liściastych) w drzewostanach sosnowych, wprowadzanie gatunków szybkorosnących, zalesienia gruntów porolnych, pozostawianie zwiększonej ilości drewna martwego w lesie.

Nowy skład Rady LKP

Spotkanie w Nadleśnictwie Dąbrowa wiązało się z inauguracją nowej kadencji Rady określonej na lata 2023-2027. Wybrano nowe władze Rady. W skład Prezydium weszli: Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi – przewodniczący Rady, dr Ewa Krasicka-Korczyńska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego, oddział w Bydgoszczy – zastępca przewodniczącego i Tadeusz Chrzanowski – główny specjalista Służby Leśnej z Dyrekcji LP w Toruniu – sekretarz Rady.

Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie” jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Bory Tucholskie”. W jej skład wchodzi 18 członków – przedstawicieli nauki, samorządu, organów ochrony przyrody, przemysłu drzewnego, organizacji pozarządowych i Lasów Państwowych.