Asset Publisher Asset Publisher

Rozwój łączności w Lasach Państwowych - modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej

Rozwój łączności w Lasach Państwowych - modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej to projekt rozwojowy Lasów Państwowych wprowadzony decyzją nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2017 r.

Kierownikiem projektu jest Pan Jan Kaczmarowski (DGLP).

Podstawą skutecznej ochrony przeciwpożarowej lasu jest sprawne przekazywanie informacji, dlatego łączność radiowa jest szczególnie ważnym elementem, determinującym skalę oczekiwanych efektów.

Bardzo ważne jest także współdziałanie Służby Leśnej z jednostkami ochrony przeciwpożarowej podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Awaryjność sieci radiowej, jej kosztowne serwisowanie i ograniczenia spowodowane  określonym zakresem częstotliwości w paśmie analogowym, w którym ona pracuje są najsłabszym ogniwem systemu ochrony przeciwpożarowej lasu.

Aby zmienić ten stan, podjęto działania w ramach projektu rozwojowego LP, którego główne założenia przedstawiają się następująco:

  • budowa i uruchomienie ogólnokrajowej sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej  na potrzeby Lasów państwowych, opartej o technologię analogowo-cyfrową według standardu DMR, zintegrowana z siecią WAN Lasów państwowych,
  • zapewnienie łączności współdziałania wszystkich służb zaangażowanych w akcje ratowniczo-gaśnicze na obszarach leśnych, poprzez bezpośredni kontakt radiowy,
  • utworzenie spójnej sieci łączności służącej ochronie przeciwpożarowej lasu, ochronie lasu przed szkodnictwem leśnym, zarzadzaniu kryzysowemu, a także celom administracyjnym i gospodarczym.