Asset Publisher Asset Publisher

N. Brodnica: Zwierzyna drobna w roku 2017

W Nadleśnictwie Brodnica program odbudowy populacji zwierzyny drobnej realizowany jest równolegle z wykorzystaniem dwóch źródeł finansowania.

W latach 2010 – 2014 z inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do łowiska na terenie OHZ-tu  „Mszano” trafiło ok. 300 sztuk kuropatw i ok. 150 sztuk zajęcy. Przez pierwsze trzy lata zwierzęta po zakupie trafiały bezpośrednio do miejsca ich przeznaczenia tj. do łowiska.

W roku 2013 ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych zbudowano i oddano do użytku kwatery adaptacyjne dla zajęcy i kuropatw. Dzięki tym wolierom zwierzęta w nich umieszczone mogą adaptować się do nowych warunków środowiska w sposób stopniowy, z wyeliminowaniem czynnika stresu.

Przy wykorzystaniu tego źródła finansowania w latach 2013-2017 zakupiono dodatkowe 2275 sztuk kuropatw i ok. 440 sztuk zajęcy. W sierpniu bieżącego roku łowisko zasiedlono  kuropatwami w ilości 200 sztuk. W październiku opisane wyżej woliery zasiedlono nową partią 400 sztuk zwierząt, które po okresie adaptacji w kwaterach zasiedliły okoliczne pola. Kuropatwy pochodziły z Nadleśnictwa Świebodzin. W listopadzie przywieziono do łowiska 40 sztuk zajęcy pochodzących bezpośrednio z odłowu z naturalnych łowisk. One trafiły bezpośrednio do łowiska zaraz po przywiezieniu. Kwatery adaptacyjne zostały zasiedlone zającami pochodzącymi z Nadleśnictwa Świebodzin, których 30 szt. trafiło tam w listopadzie. W grudniu natomiast dla wzbogacenia ich puli genowej dokupiono 10 szt. pochodzących z prywatnej hodowli. Zwierzęta po badaniach lekarskich i niezbędnych szczepieniach trafiły do przygotowanych kwater adaptacyjnych. Po okresie adaptacji zostaną wypuszczone na wolność i zasiedlą nasze rodzime łowisko.

Świadkami szczepienia i wypuszczania zwierząt do kwatery były dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brodnicy, która realizuje program edukacyjny poświęcony leśnictwu i łowiectwu. Poza obserwacją procesu zasiedlania przygotowanych kwater i pracy lekarza weterynarii przy wpuszczanych zającach, dzieci mogły również okazję zapoznać się z działalnością OHZ-tów Lasów Państwowych i ich rolą w odbudowie populacji zwierzyny drobnej i funkcjonowaniu polskiego modelu łowiectwa. Od Leśniczego d.s. Łowieckich, Pana Huberta Maliny usłyszały również o zagrożeniach czyhających na zwierzynę drobną ze strony wałęsających się psów.

Patronat naukowy nad realizowanym przez Nadleśnictwo Brodnica programem sprawuje Uniwersytet Przyrodniczy w Bydgoszczy, który dodatkowo corocznie inwentaryzuje zwierzynę i porównuje zebrane dane.

Ostatnie wyniki badań napawają optymizmem. Szaraków jest coraz więcej; ich ilość w miejscach wsiedleń od początku realizacji programu wzrosła ponad dwudziestokrotnie a w niektórych miejscach spod nóg zrywają się stadka kuropatw.

Największy problem przed którymi stoimy obecnie to zmniejszenie ilości drapieżników, spośród których najgroźniejsze to wałęsające się psy i koty. Dla zwierząt w wolierach i dla wiosennych lęgów zagrożeniem dodatkowo są krukowate. 

I jeszcze jedno – od ponad 11 lat na zające i kuropatwy nie polujemy.