Asset Publisher Asset Publisher

Święto Lasu w Strzelnie

Tegoroczne Święto Lasu leśnicy regionu kujawsko-pomorskiego obchodzili w Strzelnie, na terenie Nadleśnictwa Miradz, w piątek 28 kwietnia.

Na zaproszenie Janusza Kaczmarka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w uroczystym spotkaniu uczestniczyli poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau i wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa. Obecni byli przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, a także szeregu firm i instytucji współpracujących na co dzień z leśnikami – straży pożarnych, policji, weterynarii, związków zawodowych, firm drzewnych, zakładów usług leśnych, biur urządzania lasu. W regionalnej naradzie leśników zwołanej z okazji Święta Lasu wzięli udział nadleśniczowie oraz delegacje reprezentujące nadleśnictwa i biuro RDLP w Toruniu, w tym osoby odznaczone i wyróżnione.

Dziękczynienie
Swoje święto leśnicy rozpoczęli od uczestnictwa we Mszy św. w kościele pw. Trójcy Świętej w Strzelnie. Liturgię sprawował proboszcz ks. Otton Szymków w asyście kapelanów – ks. Wojciecha Frątczaka, ks. Andrzeja Bielińskiego i ks. Andrzeja Kossa oraz ks. Gabriela Aronowskiego.

Ks. Szymków powitał uczestników eucharystii podkreślając, że „Gromadzimy się na dziękczynieniu za posadzony nowy las, za ten, który będzie rósł dla następnych pokoleń". Podkreślił, że spotykamy się na modlitwie „w miejscu szczególnym, gdzie niedawno obchodziliśmy 800-lecie świątyni". Faktycznie, zabytkowa bazylika w Strzelnie oraz posadowiona w jej sąsiedztwie Rotunda św. Prokopa były konsekrowane na początku XIII wieku i są dzisiaj perłami architektury sakralnej na Kujawach i w Polsce.  W okolicznościowej homilii ks. Andrzej Koss odnosząc się do korzystania z zasobów przyrody zaznaczył, że „mądra gospodarka człowieka nie zagraża lasom, a jest wiele przykładów, że je ubogaca. Bóg dał człowiekowi świat, aby z niego korzystał. Człowiek dziękując Bogu, troszczy się o świat, tak jak o własny dom. Ta troska jest niezwykle istotna i musi wynikać z wiary w dzieło stworzone i w to, że człowiek staje się koroną wszystkich stworzeń. (…) Czasami chce się człowieka tylko przyporządkować do wszystkich dzieł stworzonych – kontynuował kapelan – mówi się, że ma on w przyrodzie tylko takie miejsce, jak inne stworzenia. Tymczasem, gdyby nie było człowieka, dla kogo miałby być ten świat? (…) Las ubogaca całe społeczeństwo i leśnicy muszą się o las troszczyć. Robią to pięknie. Trzeba wiedzy i doświadczenia, aby las był piękny. Ile trzeba troski i ilu pokoleń leśników, aby las wyrósł? Ile trzeba zaangażowania, ile miłości w tę pracę włożyć?" – poddał pod rozwagę uczestników Mszy św. ks. Andrzej Koss.

Podsumujmy miniony rok
Po Mszy św. goście i leśnicy udali się do sali widowiskowo-sportowej gimnazjum w Strzelnie. Przed częścią oficjalną, dyrektor Janusz Kaczmarek, goście i nadleśniczowie uczestniczyli w sadzeniu drzewek obok szkoły. Przyszły zagajnik będzie żywą pamiątką obchodów regionalnego Święta Lasu 2017; by dobrej leśnej tradycji stało się zadość.W sali dyrektor Janusz Kaczmarek w swoim wystąpieniu podsumował pracę leśników kujawsko-pomorskich w minionym roku. Jej wyniki są imponujące.

„Wiosną 2017 roku odnowiliśmy 3200 ha gruntów leśnych – mówił dyrektor – wysadziliśmy prawie 30 mln sadzonek, w tym 41 proc. to gatunki liściaste w dużej części służące przebudowie drzewostanów sosnowych, często zakładanych jeszcze przed wojną.

W 2016 roku pozyskaliśmy 2,1 mln m sześc. drewna. To bezcenny, odnawialny dar natury dla człowieka, dla narodu, dla Polski. Przyrost bieżący na pniu wyniósł w tym czasie 3,7 mln m sześc. Oto istota zrównoważonego rozwoju – zaakcentował mówca. – Tak prowadzimy lasy, aby następne pokolenia miały ich więcej, bardziej zasobne, bardziej odporne na liczne zagrożenia.

Drewno sprzedaliśmy 816 odbiorcom. Zasoby naszych lasów to 109 mln m sześc. drewna na pniu, podczas gdy 25 lat temu było to 69 mln m sześc. Drewno to surowiec odnawialny, mający tysiące zastosowań, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesny świat i ludzkość.

Dyrekcja LP w Toruniu osiągnęła w 2016 roku dobry wynik finansowy – kontynuował dyrektor Kaczmarek. – Jesteśmy jednostką trwale dochodową, o rentowności rzędu 8-10%. Nasze wydatki, to – poza utrzymaniem administracji leśnej – pozyskanie i zrywka drewna 90 mln zł, hodowla lasu 40 mln zł (w tym zabiegi pielęgnacyjne średniorocznie 30-35 tys. ha), utrzymanie obiektów leśnych, w tym turystycznych i edukacyjnych 15 mln, ochrona przeciwpożarowa lasów 10 mln zł, ochrona lasu przed zagrożeniami ze strony owadów, chorób grzybowych, sprzątanie lasów ze śmieci itp. to kolejne 15 mln zł. Płacimy podatek leśny samorządom w wysokości 13,6 mln zł oraz podatek od sprzedaży do budżetu w wysokości 8 mln zł. Prowadzimy inwestycje, głównie drogowe i kubaturowe. Ich wysokość zależy od bieżącej koniunktury i kapitału jednostek. W 2016 roku była to kwota 31 mln zł.Lasy Państwowe są organizacją silną ekonomicznie i dobrze postrzeganą w społeczeństwie. Ale to nie oznacza, że możemy spocząć na laurach. Zagrożenia dla lasów są liczne: inwazje szkodliwych owadów, pożary lasów, zdarzenia losowe – huragany itp. Umiemy sobie z nimi radzić. Jednak nie wszyscy Lasom Państwowym dobrze życzą. Przykładem są publikacje w niektórych mediach i pomysły ludzi na zmianę funkcjonowania naszej organizacji, wygłaszane przez ludzi, którzy często nie mają wiedzy, nie rozumieją złożoności prowadzenia gospodarki leśnej.

Największą wartością naszej organizacji są ludzie. To konkretni pracownicy nadleśnictw i dyrekcji, terenowi i biurowi wykonują takie prace jak: zbiór nasion, hodowla sadzonek, sadzenie lasu, pielęgnacja lasu, przewidywanie zagrożeń i ochrona lasu, pozyskanie drewna, klasyfikacja i sprzedaż drewna, planowanie i nadzór prac, przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu, współpraca i komunikacja ze społeczeństwem, prowadzenie inwestycji i remontów, operacje finansowe, system informatyczny, zarządzanie personelem itd. Łączne zatrudnienie w regionalnym leśnictwie państwowym wynosi blisko 1400 pracowników, z których 60 proc. legitymuje się wyższym wykształceniem."

Na zakończenie swojego wystąpienia dyrektor przypomniał, że „w ramach tegorocznej kampanii odnowieniowo-zalesieniowej odbyło się w naszych nadleśnictwach kilkadziesiąt akcji edukacyjno-promocyjnych wspólnego ze społeczeństwem sadzenia lasu, w których uczestniczyli – na zaproszenie leśników – samorządowcy, przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji, Polskiego Związku Łowieckiego, nauczycieli, dzieci i młodzieży szkolnej, duchowieństwa, różnorodnych organizacji społecznych. Akcje te odbywały się pod różnymi hasłami: Sadzimy 1000 drzew na minutę (bo to prawda!), Lasy Państwowe sadzą 500 mln drzew każdego roku (bo to też prawda!), Posadź drzewko dla przyszłych pokoleń i wreszcie pod prostym hasłem – Święto Lasu.

Dobrze służycie Ojczyźnie
Po wystąpieniu dyrektora kilkudziesięciu pracowników z nadleśnictw i biura RDLP w Toruniu zostało odznaczonych bądź wyróżnionych za wybitne osiągnięcia i dokonania zawodowe. Były to: odznaki za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Kordelasy Leśnika Polskiego, odznaki za zasługi dla lasów kujawsko-pomorskich oraz nagrody dyrektora RDLP w Toruniu.
Następnie miały miejsce wystąpienia gości, dziękujących za dobrą opiekę nad lasami i pomnażanie cennych zasobów przyrody regionu kujawsko-pomorskiego.Poseł Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił uwagę, że polski model leśnictwa, wydaje się być najlepszą formą zarządzania lasami. Nie wszędzie tak jest. W wielu krajach, tych biedniejszych wychodzących z komunizmu, obserwowaliśmy rabunkową eksploatację lasów. Zaś w krajach zachodnich, bogatych, obserwujemy zjawisko prywatyzacji lasów, grodzenia ich, zamykania dostępu dla społeczeństwa. Polski model jest wzorcowy, oparty na zrównoważonym rozwoju, pozwalającym korzystać całemu społeczeństwu z dóbr, które daje las. „Dziękuję leśnikom Kujaw i Pomorza za wszystko, co dla polskich lasów czynicie. Dobrze służycie Ojczyźnie" – zakończył poseł.

Wicewojewoda Józef Ramlau sięgając do najnowszej historii zaznaczył, że Lasy Państwowe są dobitnym przykładem wzorcowej transformacji, która dotknęła nasz kraj ćwierć wieku temu. Ustawa o lasach, która weszła w życie w 1992 roku była i jest aktem prawnym, który na dobre zmiany i reformy pozwolił. Sięgnięcie do przedwojennych wzorów leśnictwa polskiego, m.in. przywrócenie Służby Leśnej pomogło w osiągnięciu sukcesu. Lasy Państwowe udowodniły, że teza o niewydolności instytucji państwowych jest nic nie warta. „Leśnicy udowodnili, że to, co państwowe może być bardzo dobre, świetnie zarządzane" – podsumował wicewojewoda.

Dariusz Kurzawa – wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, wywodzący się ze Strzelna, zwrócił uwagę, że na Kujawach od wieków silnie zdominowanych przez rolnicze użytkowanie ziemi, las zawsze był wartością najwyżej cenioną. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wielokrotnie włącza się w akcje promujące zasoby przyrodnicze regionu, ich powiększanie. „Coroczne odnawianie lasu i nowe zalesienia to bardzo ważna działalność i troska leśników, za którą serdecznie dziękuję" – zakończył wicemarszałek.

Podziękowanie leśnikom za ich pracę na rzecz polskich lasów państwowych i prywatnych wyrażali w swoich wystąpieniach również Tomasz Barczak – starosta mogileński, Jan Kryger – wiceprzewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność", Ewaryst Matczak – burmistrz Strzelna, Jerzy Dymek – Kujawsko-Pomorski Lekarz Weterynarii, Janusz Halak – Wojewódzki Komendant PSP w Toruniu, Tadeusz Twarużek – dyrektor Gimnazjum Publicznego w Strzelnie, gospodarz obiektu, w którym odbywały się uroczystości Święta Lasu.

Dyrektor Janusz Kaczmarek w słowie końcowym wyraził wdzięczność wszystkim uczestnikom spotkania za obecność na uroczystości, za okazywaną życzliwość i dobrą współpracę. W ostatnich zdaniach podziękował nadleśniczemu Andrzejowi Kaczmarkowi – od 1984 roku kierującemu miejscowym Nadleśnictwem Miradz – organizatorowi tegorocznych obchodów regionalnego Święta Lasu w Strzelnie, który pozostawia po sobie na Kujawach trwały ślad w postaci miradzkich lasów – ślad piękny, bogaty, bezcenny, nasz wspólny.

Spotkanie zakończył poczęstunek i rozmowy leśnej braci z gośćmi.