Asset Publisher Asset Publisher

Światowy Dzień Mokradeł 2022

,,Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody'', to hasło tegorocznego Światowego Dnia Mokradeł, który obchodzony jest 2 lutego.

Konwencja Ramsarska

W lutym 1971 roku, dla ratowania obszarów wodno-błotnych na całym świecie, 18 państw podpisało Konwencję Ramsarską, zwaną ,,Konwencją o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego''. Polska jest stroną Konwencji od 1978 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia oraz w celu podniesienia świadomości społecznej w zakresie roli jaką pełnią obszary podmokłe, od 1997 roku w blisko 100 krajach, 2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł.

Obszary wodno-błotne

Zgodnie z zapisami Konwencji, do obszarów wodno-błotnych należą: tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów. 

Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody

Każdego roku Światowy Dzień Mokradeł przebiega pod innym hasłem. Tegoroczne, czyli ,,działania na mokradłach dla ludzi i przyrody'', podkreśla, jak ważne są działania na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania terenów podmokłych, dla zapewnienia dobrobytu ludzi oraz dobrego stanu środowiska przyrodniczego.

 

Źródło: www.gov.pl

Znaczenie terenów wodno-błotnych

Mokradła są naturalnym rezerwuarem wody. Można porównać je do gąbki, która chłonie wodę w przypadku obfitych opadów, tym samym ograniczając skalę powodzi. Zgromadzoną wodę oddają w okresach suszy, zapobiegając jej skutkom. Tereny podmokłe magazynują ogromne ilości węgla, azotu i innych pierwiastków. Oprócz powyższych ,,zdolności'', są ostoją bioróżnorodności, miejscem życia wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, niewątpliwie pełnią także funkcje krajobrazowe.

Działania leśników na rzecz ochrony mokradeł

Leśnicy zdają sobie sprawę, jak ważna jest zachowanie terenów podmokłych. Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, angażują się w działania na rzecz ich ochrony i zrównoważonego użytkowania, pojegające m.in. na przywracaniu funkcji morkadeł, budowie i modernizacji zbiorników wodnych oraz obiektów infraktruktury leśnej, służącej gramodzeniu wody w lasach.