Asset Publisher Asset Publisher

Rada LKP obradowała w Dąbrowie

Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego (LKP) „Bory Tucholskie” zebrała się na posiedzeniu w Nadleśnictwie Dąbrowa 6 października 2017 r. Spotkanie poświęcone było opiniowaniu planów urządzeniowych nadleśnictw oraz skutkom klęski żywiołowej, która dotknęła polskie lasy w sierpniu br.

Obrady otworzył przewodniczący Rady Tadeusz Kowalski, a uczestników przywitał również Janusz Kaczmarek – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. W pierwszej części spotkania nadleśniczowie nadleśnictw Dąbrowa, Osie i Trzebciny przedstawili w formie prezentacji podstawowe informacje na temat planów urządzenia lasu, obowiązujących w tych jednostkach w latach 2017-2026. Przewodnim motywem wystąpień były takie tematy jak: stan zasobów leśnych, prawne formy ochrony przyrody, aktywne działania leśników na rzecz różnorodności biologicznej lasów oraz funkcje społeczne lasów, jako miejsca pracy, pozyskania drewna i płodów runa leśnego, obiektu turystycznego i edukacyjnego.

Odrębnym zagadnieniem, które zreferował Artur Karetko – nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa jest kwestia występowania i hodowli na terenie LKP „Bory Tucholskie” gatunków introdukowanych, takich jak daglezja i dąb czerwony. Ich znaczenie wzrasta w kontekście wdrażanych obecnie w Lasach Państwowych do praktyki leśnej na terenie całego kraju – tzw. leśnych gospodarstw węglowych, których zadaniem będzie zwiększenie możliwości wiązania dwutlenku węgla przez polskie lasy.

Dyrektor Janusz Kaczmarek w swojej prezentacji przybliżył uczestnikom spotkania temat klęski żywiołowej, która dotknęła polskie lasy w sierpniu br., w tym w sposób najbardziej dramatyczny lasy toruńskiej dyrekcji Lasów Państwowych. Całkowitemu zniszczeniu uległo tu 22 tys. hektarów lasów, a miąższość powalonych i połamanych drzew sięga 5,5 mln m sześc. Uprzątanie powierzchni klęski i przywrócenie lasu w formie nowych nasadzeń potrwa co najmniej pięć lat.

Dwa spośród 14 nadleśnictw klęskowych w regionie kujawsko-pomorskim: Tuchola i Woziwoda wchodzą w skład LKP „Bory Tucholskie”. Skutki klęski w drzewostanach tych nadleśnictw są na tyle poważne, że konieczna jest korekta opracowywanych właśnie planów urządzeniowych dla tych jednostek, na lata 2018-2027. Nadleśniczowie przedstawili na forum Rady Naukowo-Społecznej LKP główne założenia do tych planów.

Rada pozytywnie zaopiniowała dokumenty planistyczne (i założenia do nich) na podstawie których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna i ochrona przyrody w nadleśnictwach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”. Jej członkowie wyrażali również uznanie dla profesjonalnego podejścia leśników do szeroko rozumianego zarządzania zasobami leśnymi LKP, które uwzględnia wszystkie najważniejsze funkcje lasów: gospodarcze, ekologiczne i społeczne.

Dyrektor Janusz Kaczmarek podziękował członkom Rady za udział w posiedzeniu, cenne uwagi, sugestie, opinie, które poszerzają spojrzenie leśników na zasoby leśne i są pomocne w zarządzaniu nimi oraz kreowaniu lasów pełniących wiele ważnych dla człowiek i środowiska naturalnego funkcji.

Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie” jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w zakresie spraw dotyczących tego Kompleksu. Jest powoływana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na pięcioletnią kadencję.