Asset Publisher Asset Publisher

Rada dyskutowała o komunikacji społecznej Lasów Państwowych

W Gołaszewie na terenie Nadleśnictwa Włocławek w dniu 22 września br. odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”. Tematem wiodącym spotkania i dyskusji była komunikacja społeczna w działalności jednostek Lasów Państwowych.

Członków Rady przywitał Bartosz Pewniak, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu; całe posiedzenie prowadziła Maria Palińska, przewodnicząca tego gremium.

 

Komunikacja społeczna w nadleśnictwie

W pierwszej części posiedzenia nadleśniczowie nadleśnictw wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”: Gostynin, Łąck i Włocławek przedstawili prezentacje przybliżające słuchaczom formy prowadzenia komunikacji społecznej w kierowanych przez nich nadleśnictwach, podkreślając specyfikę tej działalności, jej zakres i efekty. Swoimi długoletnimi doświadczeniami w zakresie komunikacji i działalności edukacyjnej w obszarze środowiska przyrodniczego, w tym lasów, podzieliła się również Maria Palińska związana z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

Lasy o zwiększonej funkcji społecznej

W drugiej części spotkania znalazły się trzy wystąpienia. Bartosz Pewniak, zastępca dyrektora RDLP w Toruniu omówił nowe wytyczne dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Chodzi tu m.in. o lasy otaczające miasta oraz o inne obszary leśne o wysokich walorach turystycznych i rekreacyjnych. Wytyczne te wychodzą na przeciw postulatom społecznym ograniczenia funkcji produkcyjnych takich lasów.

 

Problematykę certyfikacji gospodarki leśnej w jednym z międzynarodowych systemów przybliżył członkom Rady Marek Miścierewicz, zastępca dyrektora RDLP w Łodzi. Zwrócił uwagę na szereg nowych jednostronnych propozycji organizacji certyfikującej, które są nie do przyjęcia dla Lasów Państwowych.

 

Ptaków leśnych przybyło

Bieżące wyniki  projektu badawczego pt. „Awifauny leśna a gospodarka leśna. Interakcja na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska” zaprezentował Michał Piotrowski, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Toruniu. Zwrócił uwagę na korzystne tendencje w zmianach różnorodności i liczebności niektórych gatunków ptaków leśnych, co jest wynikiem m.in. prowadzonej przez Lasy Państwowe od kilkudziesięciu lat proekologicznej gospodarki leśnej nastawionej na zachowanie i powiększanie bogactwa przyrodniczego lasów.

Poszczególnym wystąpieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja uczestników posiedzenia Rady, wymiana opinii i doświadczeń wszak komunikacja społeczna jest generalnie ważnym i stale obecnym elementem w życiu publicznym.

Czym jest Rada LKP

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie” obejmuje trzy nadleśnictwa: Gostynin, Łąck (RDLP w Łodzi) i Włocławek (RDLP w Toruniu). Nadleśnictwa, poza statutową działalnością gospodarczo-ochronną, kładą większy nacisk na promocję lasów, zrównoważonej gospodarki leśnej, udostępniania lasu oraz komunikacji i wielorakich relacji ze społeczeństwem. Na terenie kraju działa 25 Leśnych Kompleksów Promocyjnych (LKP). Rada Naukowo-Społeczna LKP jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. W jej skład wchodzą przedstawiciele lokalnych samorządów, nauki, ochrony przyrody, organizacji pozarządowych, edukacji, przemysłu drzewnego.