Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przyrody na klęskowisku tematem narady

W dniach 22-24 maja 2018 roku na terenie Nadleśnictw Czersk, Rytel, Tuchola i Woziwoda odbyła się narada z zakresu ochrony przyrody zorganizowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych we współpracy z RDLP w Toruniu.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy regionalnych dyrekcji lasów państwowych odpowiedzialni za ochronę przyrody w lasach. Gościnnie w naradzie uczestniczyli Janusz Łogożny, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej w Departamencie Leśnictwa Ministerstwa Środowiska oraz Paweł Stępniewski Regionalny Konserwator Przyrody, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Część kameralną spotkania poprowadził Jan Tabor – naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych w Dyrekcji Generalnej LP. Tematem przewodnim narady była ochrona przyrody na terenach cennych przyrodniczo w kontekście nagłych zjawisk negatywnie oddziaływujących na ekosystemy leśne. Skutki tych niecodziennych zdarzeń i perspektywy ochrony zostały omówione na przykładzie Puszczy Białowieskiej (gradacje owadów) oraz Borów Tucholskich zniszczonych przez ubiegłoroczną nawałnicę. W pierwszym dniu spotkania szeroko omówiono obecną sytuację RDLP w Toruniu wywołaną zniszczeniem ekosystemów leśnych przez nawałnicę łącznie terenu 14 nadleśnictw.

Podczas terenowego dnia narady pracownicy Nadleśnictwa Czersk przedstawili przyjęte procedury postępowania na terenach rezerwatów przyrody, stref ochrony ostoi oraz obszarów Natura 2000. Współpraca zarządcy terenu z właściwym miejscowo organem ochrony przyrody – Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, pozwoliła na szybkie ustalenie zasad prowadzenia prac lub ich zaniechanie w granicach obszarów cennych przyrodniczo. W trakcie obrad szeroko omawiano zachowanie bezpieczeństwa powszechnego oraz warunków do podjęcia działań w tym celu, w zniszczonych drzewostanach na terenie rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000.

Podczas objazdu odniesiono się do sposobów dalszej ochrony borów chrobotkowych (91T0), borów bagiennych (91D0) i torfowisk w rynnach polodowcowych (7140) w obszarze Natura 2000 Mętne PLH220061, który nie ma ustanowionego planu zadań ochronnych. Omawiano także proponowane sposoby wyznaczania kęp starodrzewu na terenach tzw. drzewostanów posówkowych (dotknięte gradacją strzygoni choinówki w latach 20. ubiegłego wieku), a także zasady prowadzenia gospodarki leśnej w odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2018 roku  w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz.U. poz. 2408).

Szeroko omawiano obecny stan zachowania siedlisk i perspektywy dalszej ochrony populacji ptaków – przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. Nagła zmiana struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej drzewostanów, wywołana nawałnicą obnażyła inne oblicze Borów Tucholskich, którego nie przewidywało dotychczas ustanawiane miejscowo prawo w zakresie ochrony przyrody.

Gratką dla miłośników rzadkich gatunków flory było zaprezentowanie na terenie Nadleśnictwa Tuchola chamedafne północnej Chamaedaphne calyculata. Reliktowe stanowisko gatunku jest w postępującym zaniku. Dlatego możliwość przedyskutowania sposobów ochrony w celu utrzymania płatu siedliska była dużą wartością dodaną spotkania.

Nie brakowało głosów w dyskusji na forum i propozycji sposobów ochrony leśnych zasobów przyrodniczych na terenach dotkniętych niecodziennym zjawiskiem. Narada zakończyła się zebraniem wniosków, które zostaną przedstawione Dyrektorowi Generalnemu LP.