Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona obszarów Natura 2000 uzgadniana

Dla części obszarów Natura 2000 położnych na terenie RDLP w Toruniu tworzone są obecnie Plany Zadań Ochronnych (PZO). Zadaniem tych dokumentów planistycznych jest zdiagnozowanie zagrożeń dla celów ochrony w poszczególnych obszarach, a następnie ustalenie działań ochronnych.

Działania ochronne dla każdego obszaru są wypracowywane przez Zespoły Lokalnej Współpracy, które składają się z osób zainteresowanych kształtem zapisów w dokumentacji. W ramach pracy tych zespołów uzgadniane są zapisy pozwalające na skuteczną ochronę cennych siedlisk lub gatunków. Zapisy uwzględniają zgłaszane uwagi odnoszące się do specyfiki gospodarowania zasobami przyrody na konkretnym obszarze Natura 2000.

Z ogólnej liczby 47 obszarów Natura 2000 położnych na terenie RDLP w Toruniu, 4 obszary siedliskowe (Cyprianka, Krzewiny, Linie i Torfowisko Mieleńskie) mają ustanowione Plany Zadań Ochronnych. Dodatkowo, w przypadku 13 obszarów trwają, lub zostały już zakończone, konsultacje społeczne wymagane dla ustanowienia PZO.

Prace Służby Leśnej, zarówno w ramach Zespołów Lokalnej Współpracy, jak i w trybie konsultacji społecznych, wymagają dużego zaangażowania. Leśnicy muszą szczegółowo przeanalizować obszerną dokumentację i przewidzieć wpływ umieszczonych w niej zapisów na prowadzenie gospodarki leśnej. Nowe dokumenty związane z ochroną przyrody często wprowadzają ograniczenia w jej realizowaniu, zarówno jakościowe, jak i czasowe. Są to kolejne, nowe wyzwania, którym muszą sprostać leśnicy.

Tekst: M. Piotrowski
Zdjęcia: A. Kaczmarczyk-Guzik i B. Kujawa-Woźniak