Asset Publisher Asset Publisher

Nabór na stanowisko specjalisty ds. ochrony danych osobowych w RDLP w Toruniu

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY na stanowisko specjalisty ds. ochrony danych osobowych.

1. Organizator naboru:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Adama Mickiewicza 9.

Znak sprawy.: DO.1101.46.2023

2. Tryb postępowania naboru:

1. Decyzja  Nr  30 /2023 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania procedury naboru kandydatów na stanowisko specjalisty ds. ochrony danych osobowych w Zespole Ochrony Danych Osobowych w RDLP w Toruniu znak sprawy: DO.1101.46.2023

2. Zarządzenie nr 52/2022 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników dla jednostek nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz biura RDLP w Toruniu (znak sprawy: DO.1101.59.2022).

3. Adresaci naboru:

Osoby spełniające wymagania określone w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia

4. Warunki zatrudnienia:

zatrudnienie od dnia 17 lipca 2023 r., umowa o pracę na czas określony, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, świadczenia socjalne i zdrowotne.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności dla stanowiska:

 •  opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych
 •   prowadzenie działań podnoszących świadomość w zakresie ochrony danych osobowych oraz organizowanie szkoleń dla pracowników
 •   współuczestniczenie w procesie tworzenia oraz zmiany wewnętrznych aktów prawnych, które odnoszą się do zakresu danych osobowych
 •   monitorowanie, identyfikacja oraz analiza zagrożenia i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, analiza sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych
 •  inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych

 Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

 •   wykształcenie wyższe oraz 2 lata stażu pracy lub
 •   wykształcenie średnie i 7 lat stażu pracy.

 Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • znajomość regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

 •  doświadczenie w pracy w obszarze ochrony danych osobowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 •  chęć samodoskonalenia oraz pogłębiania wiedzy, sumienność, obowiązkowość, komunikatywność, dokładność, terminowość oraz zaangażowanie w powierzone zadania.

Wymagane dokumenty:

 •  CV opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem,
 •  kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej – świadectwa pracy, opinie poprzednich pracodawców (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 •  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 •  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach związanych z ww. zakresem obowiązków,
 •  wypełniony i podpisany KWESTIONARIUSZ OSOBOWY kandydata na pracownika Lasów Państwowych (załącznik nr 1),
 • podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w RDLP w Toruniu (załącznik nr 2),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru na wolne stanowisko zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (załącznik nr 3).


9. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Toruniu przy ul. Adama Mickiewicza 9 w Toruniu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu,

87-100 Toruń, ul. Adama Mickiewicza 9

w terminie do dnia 29 czerwca 2023 r. do godz. 14:00.

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data i godzina wpływu do siedziby biura RDLP w Toruniu (dokumenty, które wpłyną po terminie - nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na podany adres bez otwierania ofert).

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„nabór zewnętrzny na stanowisko specjalisty ds. ochrony danych osobowych”

Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatry­wane.

Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniony jest Pan Michał Gazda, tel. 502131702                           

10. Zasady prowadzenia rekrutacji:

Wstępny wybór kandydata dokonany będzie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. ochrony danych osobowych w Zespole Ochrony Danych Osobowych w RDLP w Toruniu.

W wyniku komisyjnej analizy i oceny przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń zostaną wybrani kandydaci, którzy w dniu 30 czerwca 2023 r. zostaną zaproszeni, telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dalszego postępowania – kolejnym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w siedzibie RDLP w Toruniu w lipcu 2023 r.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną są zobowiązani do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu może unieważnić nabór  na ww. stanowisko na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Kandydaci, którzy nie przejdą pomyślnie rekrutacji będą mogli odbierać dokumenty osobiście w Wydziale Kadr w terminie do dnia 30 lipca 2023 r. Dokumenty nie odebrane zastaną komisyjne zniszczone.

Jednocześnie informujemy, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Adama Mickiewicza 9.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoba składająca dokumenty ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia w sytuacjach określonych powołanymi przepisami.

Wyrażona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Załączniki:

 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY kandydata na pracownika Lasów Państwowych,
 • Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy w Regionalnej Dyskrecji Lasów Państwowych w Toruniu,
 •  Zgoda na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji.