Asset Publisher Asset Publisher

Minister z wizytą w Lasach

W ramach dwudniowego wyjazdowego posiedzenia rządu odbywającego się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, minister środowiska Maciej Grabowski odwiedził leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

6 października 2015 r. minister Maciej Grabowski złożył wizytę w położonym przy samym Toruniu leśnictwie Bielawy na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice. W towarzystwie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusza Kaczmarka oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzejewice Pawła Nasa, przedstawiciel rządu zapoznał się z nową linią przeznaczoną do produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Hodowane w specjalnych kontenerach sadzonki, cechujące się krótkim okresem produkcji oraz dużą żywotnością, są wykorzystywane do odnowień i zalesień głównie tzw. powierzchni trudnych. Tutejsze drzewka sadzone były m.in. na terenie klęski w Borach Tucholskich, gdzie w 2012 r. huraganowy wiatr zniszczył 450 hektarów lasu.

Minister Grabowski z zainteresowaniem przyglądał się szesnastej i jednej z najnowocześniejszych obecnie szkółek leśnych w kraju. Wartość tej zakończonej w ubiegłym roku inwestycji wyniosła 10 mln zł przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1,5 mln zł. Nie licząc produkcji polowej, szkółka produkuje 3 miliony sadzonek drzew i krzewów leśnych rocznie, należących do 28 gatunków. Nadleśnictwo Dobrzejewice planuje wkrótce rozpoczęcie sprzedaży doskonałej jakości sadzonek na wolnym rynku, poza jednostki Lasów Państwowych.

Maciej Grabowski szczegółowo wypytywał o metody stosowane w hodowli sadzonek, m.in. sztuczną mikoryzację, nawożenie, czy stosowanie środków ochrony roślin, których wykorzystanie przy produkcji kontenerowej może być znacząco ograniczone.

Wizyta ministra środowiska była doskonałą sposobnością do poruszenia wielu istotnych tematów. Przedstawiciel rządu szczegółowo wypytywał leśników o miejscową specyfikę prowadzenia gospodarki leśnej. Dyrektor toruńskiej dyrekcji wraz z nadleśniczym oraz jego zastępcą Bogusławem Kashyną naświetlili temat gospodarowania w lasach przy dużym mieście, ich udostępniania turystycznego, kwestii zagrożeń związanych z bliskością metropolii – w tym dużej ilości pożarów, a także trudności związanych z hodowlą i ochroną drzewostanów rosnących na gruntach porolnych i tegorocznej suszy. Dyskutowano również nad tematyką wykonawstwa prac leśnych oraz sprzedaży drewna.

Z dużym zainteresowaniem ze strony ministra spotkała się kwestia występowania łosia i powodowanych przez niego szkód. W nadleśnictwach RDLP w Toruniu populacja tego gatunku wynosi ok. 500 osobników, głównie w trzech nadleśnictwach: Dobrzejewice, Skrwilno i Włocławek. Podobnie – żywą dyskusję wywołał temat liczebności bobra, który z jednej strony stanowi element naturalnie retencjonujący wodę w lasach, z drugiej zaś wywiera silną presję na liściaste gatunki drzew wzdłuż zbiorników i cieków wodnych. Niejednokrotnie doprowadza to do eliminacji tych gatunków z drzewostanów. W kontekście gospodarowania populacjami, poruszono także wątek drastycznego spadku liczebności zwierzyny drobnej (kuropatwy i zająca), cierpiącej na skutek intensyfikacji rolnictwa oraz presji ze strony drapieżników. Leśnicy Kujaw i Pomorza od kilku lat aktywnie uczestniczą we współfinansowanym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego programie odbudowy zwierzyny drobnej, co – miejmy nadzieję – pozwoli na ponowne upowszechnienie tych zwierząt w naszym krajobrazie.

Leśnictwo Bielawy, prowadzone przez leśniczego Wojciecha Steca, od niedawna może pochwalić się także nową, estetyczną leśniczówką. Nowoczesna kancelaria zlokalizowana w klasycznej bryle zastąpiła wysłużone biuro leśniczego w starym budynku socjalnym. Stanowi obecnie świetnę wizytówkę Lasów Państwowych – tym bardziej, że lasy leśnictwa Bielawy są intensywnie wykorzystywane rekreacyjnie przez mieszkańców przylegającego kilkudziesięciotysięcznego osiedla Rubinkowo. Leśnictwo to prowadzi także sprzedaż sadzonek, a także – w okresie świątecznym – choinek, na potrzeby okolicznej ludności.

Dyskutowano też o ważnej roli leśniczówki i zamieszkiwania leśniczego na terenie leśnictwa w prawidłowym wypełnianiu wszystkich jego obowiązków służbowych, w ułatwianiu kontaktu ze społeczeństwem, prowadzeniu edukacji przyrodniczej oraz gwarantowaniu właściwej ochrony miejscowych lasów.

Spotkanie było okazją do przedstawienia ministrowi środowiska specyfiki gospodarowania w lasach Nadleśnictwa Dobrzejewice położonych na styku z miastem, a także pracy leśniczego szkółkarza i roli miejscowych leśników w prowadzeniu edukacji przyrodniczo-leśnej.