Asset Publisher Asset Publisher

Minister Edward Siarka odwiedził Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu

Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odpowiedzialny za sprawy leśnictwa i łowiectwa, 28 stycznia br. odwiedził Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu oraz Centrum Szkolenia Strzeleckiego w Plaskoszu pod Tucholą.

Ze względu na sytuację epidemiczną wizyta ministra Edwarda Siarki w toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych odbyła się w formule zdalnej wideonarady, w której uczestniczyło kierownictwo dyrekcji oraz nadleśniczowie nadleśnictw regionu kujawsko-pomorskiego za pośrednictwem łączy multimedialnych.

Odbudowa lasów postępuje

Leśnicy zapoznali ministra ze specyfiką i głównymi zagadnieniami gospodarki leśnej regionu, pośród których na pierwszym miejscu – już od kilku lat – są skutki huraganu stulecia, który w sierpniu 2017 r. zniszczył blisko 20 tys. hektarów lasu, najwięcej na terenie Borów Tucholskich. Teren klęski jest już uprzątnięty i trwa dynamiczna akcja odbudowy zniszczonych lasów. Do końca 2020 r. leśnicy odnowili 60 proc. powierzchni poklęskowej i zapewniają, że w roku 2023 temat odnowień będzie zamknięty.

Mała retencja i leśne gospodarstwa węglowe

Leśnicy zasygnalizowali również inne, ważne z ich punktu widzenia, zagadnienia leśnictwa i lasów regionu kujawsko-pomorskiego, jak inwestycje z zakresu małej retencji zmierzające do zatrzymywania wody w lesie niezbędnej do utrzymania ich dobrej kondycji, dokonania w pilotażowym projekcie leśnych gospodarstw węglowych będącym odpowiedzią Lasów Państwowych na notowany wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze oraz szerokie otwarcie lasów na potrzeby społeczeństwa, szczególnie ważne w dobie pandemii COVID-19.

Ważna komunikacja ze społeczeństwem

Minister Edward Siarka pokreślił ogromne znaczenie komunikacji ze społeczeństwem. Nagłaśniane w mediach protesty i wypowiedzi przedstawicieli ruchów ekologicznych często wynikają z braku dostatecznej wiedzy, jak również z nieznajomości stanowiska czy to leśników, czy myśliwych. Dlatego ważne jest, aby leśnicy docierali ze swoim dobrze uargumentowanym przekazem do szerokich kręgów społeczeństwa.

Wobec toczącej się wciąż dyskusji na temat usytuowania leśnictwa i łowiectwa w administracji rządowej, czy to w resorcie rolnictwa, czy środowiska, minister wspomniał o niedawnym spotkaniu zainteresowanych stron z Prezydentem RP i finalnej konkluzji, że dotychczasowe umiejscowienie Lasów Państwowych w resorcie środowiska wydaje się być najmocniej uzasadnione i on osobiście za takim rozwiązaniem optuje.

Zmiana warty

W spotkaniu z ministrem Siarką uczestniczyło kierownictwo Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu oraz – w systemie zdalnym – nadleśniczowie 27 nadleśnictw toruńskiej dyrekcji. Dyrektor RDLP w Toruniu Bartosz Michał Bazela poinformował uczestników narady, że trójka nadleśniczych w tych dniach odchodzi na emeryturę i obecność ministra jest dobrą okolicznością, która podnosi rangę wydarzenia. Nadleśniczowie: Ireneusz Bojanowski z Czerska, Paweł Nas z Dobrzejewic i Krzysztof Sztajnborn z Żołędowa to długoletni pracownicy Lasów Państwowych o wybitnych zasługach dla lasów kujawsko-pomorskich. Dyrektor przedstawił sylwetki odchodzących na emeryturę leśników podkreślając ich różnorodne osiągnięcia i dokonania. Podziękował za pracę, w której nie szczędzili sił, wiedzy, doświadczenia. Ich zaangażowanie mogło być dla innych i dla nas przykładem.  Minister Edward Siarka wyraził swoje uznanie oraz przekazał szacownym Emerytom życzenia dalszej aktywności na polu społecznym i na rzecz polskich lasów.

Centrum Strzeleckie w Plaskoszu

W dalszej części wizyty minister Edward Siarka odwiedził Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu koło Tucholi. Wizyta była okazją do przedstawienia osiągnięć Centrum, w tym utworzenia infrastruktury oraz świadczonych usług szkoleniowych. W ostatnich trzech latach nastąpiła tu rozbudowa i modernizacja tzw. osi strzeleckich, utworzono tor motocrossy, który spełnia standardy Enduro oraz zbudowano obiekt administracyjny w technologii maksymalnie wykorzystującej drewno, naturalny surowiec odnawialny, promowany przez Lasy Państwowe. Równolegle do prowadzonych inwestycji, Centrum oferuje i prowadzi specjalistyczne usługi – udostępnianie obiektu do szkoleń strzeleckich oraz toru motocrossowego w celach treningowych, imprezy promocyjne i charytatywne, zawody Straży Leśnej i inne.

Leśnicy nakreślili koncepcję rozwoju Centrum Strzeleckiego, które ze względu na atrakcyjną lokalizację na terenie Borów Tucholskich poprzez ukierunkowane inwestycje mogłoby poszerzyć swoją ofertę szkoleniową i poziom świadczonych usług.

Na zakończenie wizyty minister Edward Siarka podziękował toruńskim leśnikom za godne uznania wyniki dotychczasowej pracy oraz złożył życzenia dalszej wytrwałości i kreatywności w podejmowanych działaniach i nowych wyzwaniach.