Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PL14/0193

Certyfikat dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu został oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania: Norma Krajowa PEFC PL 1003:2012 v. 2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania"

Zakres rejestracji: Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu .

Certyfikat jest ważny od 29 listopada 2023 r. do 28 listopada 2026 r. oraz pozostaje ważny pod warunkiem uzyskiwania pozytywnych wyników audytów nadzoru.

Materiały do pobrania


Certyfikat PL PEFC-14/0193

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu została oceniona i certyfikowana jako spełniająca wymagania zawarte w Normie Krajowej PEFC PL 1003:2012 v. 2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania".

Zakres rejestracji: Trwale i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Certyfikat jest ważny od 10 maja 2021 roku do 28 listopada 2023 roku oraz pozostaje ważny z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wynikow auditów nadzoru.


Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców drewna, poddała się ocenie w systemie certyfikacji PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Zrównoważona gospodarka leśna to gospodarowanie lasami i obszarami leśnymi oraz ich użytkowanie w sposób i w stopniu, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji, zdrowotność i potencjał do spełniania, teraz i w przyszłości, ich właściwych funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym i ogólnoświatowym, bez szkody dla innych ekosystemów.

Od czasu zorganizowanej w Rio de Janeiro w 1992 r. konferencji ONZ na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED) zrównoważona gospodarka leśna jest niezwykle istotnym tematem dyskusji i ważnym aspektem działań międzynarodowych. Udało się osiągnąć ogólny konsensus co do zasad, wytycznych, kryteriów i wskaźników dla zrównoważonej gospodarki leśnej na poziomie zarządzania międzynarodowego.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 r., której głównym celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji leśnej oraz etykietowania produktów leśnych wykonywanych przez niezależne jednostki.
PEFC ma charakter „parasolowy” - uznaje krajowe systemy certyfikacji leśnej opracowane wspólnie przez wszystkie zainteresowane strony oraz dostosowane do lokalnych priorytetów i warunków.

Obecnie PEFC obejmuje systemy certyfikacji obowiązujące w ponad 30 krajach. Łącznie odpowiadają one za certyfikację ponad 275 milionów hektarów lasów, co czyni PEFC światowym liderem certyfikacji gospodarki leśnej. Jednocześnie jest to system chętnie wybierany przez właścicieli lasów o niewielkiej powierzchni czy stanowiących własność wspólnot gruntowych.
Produkty certyfikowane przez PEFC są akceptowane w licznych publicznych i prywatnych strategiach zamówień obowiązujących na całym świecie. Obecnie ponad 15 800 firm posiada certyfikat łańcucha dostaw w systemie PEFC.

 

Materiały do pobrania