Lista aktualności Lista aktualności

W TROSCE O ZABYTKI

Nadleśnictwo Skrwilno w myśl dobrej praktyki leśnej, oprócz prac kojarzących się ściśle z działalnością Lasów Państwowych, jak pozyskanie drewna czy ochrona lasów, wykonuje też inne czynności, na pozór zupełnie nie kojarzące się z gospodarką leśną.

W trosce o dobra kulturowe, w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prowadzimy prace, mające na celu zachowanie w niezmienionym stanie zabytków, które są rozsiane w różnych rejonach nadleśnictwa. W lutym tego roku prowadziliśmy prace na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Somsiorach, gm. Brzuze.

Grodzisko w Somsiorach, nazywane przez miejscowych „Szańcem” powstało
najprawdopodobniej w X wieku. Jest ono umieszczone na wzgórzu, które podczas
budowy grodziska zostało dodatkowo podwyższone przez ówczesnych budowniczych. Wał grodziska porośnięty jest drzewami, dzięki którym nie poddaje się on wpływom erozji i możemy go podziwiać w prawie niezmiennej formie od setek lat. Centralna część grodziska zwana majdanem, do niedawna była gęsto porośnięta samosiewami topoli osiki, co prowadziło do coraz bardziej postępującego niszczenia tej części grodziska. Gęsty nalot drzew utrudniał odwiedzenie tego miejsca i okrawał jego walory krajobrazowe.

W celu zapewnienia warunków sprzyjającym zachowaniu zabytku w niezmienionej
formie, dokonaliśmy wycinki samosiewów, a usunięte naloty wynieśliśmy poza teren grodziska. Dzięki tego typu zabiegom przedłużamy „życie” zabytków, żebyśmy nie tylko my, ale także przyszłe pokolenia mogli cieszyć się ich walorami kulturowymi i krajobrazowymi.

 

 

Tekst i zdjęcia: Paweł Leszczyński