Lista aktualności Lista aktualności

Stop pożarom traw i lasów

Polska zajmuje 3.miejsce po Hiszpanii i Portugalii pod względem liczby pożarów. Statystyki pokazują, że najwięcej pożarów powstaje w kwietniu.

Liczba pożarów na szczęście nie idzie w parze ze spaloną powierzchnią. Statystyki dotyczące łącznej powierzchni pożarów lasu stawiają nas na 9. pozycji w UE. To zasługa dobrze zorganizowanego systemu ochrony przeciwpożarowej, w tym sprawnego działania służb.

Co przyczynia się do powstawania i rozprzestrzeniania pożarów?

Przyczyny są różne, jednak w większości przypadków łączy je...człowiek. To ludzie umyślnie lub nieumyślnie powodują powstawanie pożarów. Zdarza się, że rozpalają celowo ogień w lesie, a jeszcze częściej próbują pozbyć się za jego sprawą pozostałości roślinnych po zimie na łąkach i nieużytkach. Obie sytuacje są bardzo niebezpieczne. Ogień w lesie, to prawdopodobieństwo pożaru całkowitego, a tym samym zniczenie potężnego ekosystemu. Z kolei ogień na nieużytku to wyjałowienie gleby i zabicie wszystkich żywych organizmów, również tych odpowiedzialnych za obieg materii w przyrodzie. A przecież zależy nam na użyźnieniu gleby...

Z kolei rozprzestrzenianie pożaru zależy od wielu czynników, począwszy od meteorologicznych, poprzez siedliskowe, kończąc na antropogenicznych. W praktyce znaczenie ma niemal wszystko - pogoda w danym dniu, skład gatunkowy wszystkich pięter roślinności leśnej i działanie człowieka.

Warto pamiętać, że bardzo często pożary łąk i nieużytków wymykają się spod kontroli i przemieszczają na obszary leśne.

Czyn niedozwolony podlega karze

O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt. 12: „Kto (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

 

 

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Z kolei art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Ile pożarów było w ubiegłym roku?

Według danych z Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów w ubiegłym roku w Polsce powstało 6627 pożarów lasów na łącznej powierzchni ponad 8416 ha, w tym 2274 pożarów miało miejsce w lasach państwowych i objęło powierzchnię 519 ha. Czyli co trzeci pożar lasu wystąpił w lasach nadzorowanych przez nadleśnictwo, ale co szesnasty hektar spalonego lasu był pod opieką leśników. Wniosek jest jeden - na przyczyny powstawania pożarów nie mamy wpływu, jednak na ograniczenie ich rozprzestrzeniania tak! To właśnie dowodzi świetnie działającego systemu ochrony przeciwpożarowej.