Lista aktualności Lista aktualności

Siedziba Lasów Państwowych w Toruniu wraca do wyglądu sprzed lat

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu dążąc do rewitalizacji swojej siedziby – budynku przy ul. Mickiewicza 9 – i powrotu do historycznego układu całej nieruchomości, od środy 29 stycznia br. rozpoczyna prace renowacyjne.

Gmach Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oddano do użytku w październiku 1930 r. po dwóch latach budowy. W ostatnich dziesięcioleciach wykonywano w nim tylko remonty bieżące. W 2020 r. budynek i jego otoczenie poddane będą gruntownej rewitalizacji.

Decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Dyrekcja Lasów otrzymała zgodę na usunięcie 6 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Mickiewicza 9 (jedno drzewo nie podlega decyzji ze względu na małe wymiary). Teren ten podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o ochronie zabytków. Prowadzone prace remontowe obejmą m.in. renowację elewacji budynku wraz z odnowieniem fasad piaskowców oraz odtworzeniem rzeźby orła nad głównym wejściem do gmachu, jak i rewitalizację terenu zielonego wokół niego. Zaplanowano m. in. kanalizację i gromadzenie wody deszczowej.

Przed podjęciem prac rewitalizacyjnych wokół budynku, RDLP w Toruniu wystąpiła z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Do usunięcia przeznaczono łącznie 7 drzew. Przeznaczone do wycięcia drzewa znajdują się w złym, pogarszającym się z roku na rok stanie zdrowotnym. Posiadają znacząco przerzedzone igliwie, a także obumierające wierzchołkowe partie korony. Na pniach widoczne są wycieki żywiczne, a w przypadku świerka kłującego stwierdzono istotne dla stabilności drzewa oznaki choroby pnia. Wśród drzew przeznaczonych do wycinki znajdują się również gatunki obce. Usunięcie zamierających drzew pozwoli odsłonić drzewa, które pozostaną.

Część drzew przeznaczonych do usunięcia bezpośrednio uszkadza budynek oraz infrastrukturę techniczną wokół niego (ogrodzenie, instalacje podziemne). Zagrażają elewacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków, bo takowym jest gmach-siedziba Dyrekcji oddana do użytku w 1930 r.

Podczas przeprowadzonej ekspertyzy technicznej stwierdzono również przerośnięcie kanałów kanalizacji korzeniami, co powoduje ich niedrożność. Zgodnie z opinią techniczną, miedzy innymi uszkodzenia kanałów mogą prowadzić do zalewania przegród budowlanych, a w konsekwencji do pogorszenia się stanu technicznego całego budynku. Problemy z zalewaniem piwnic budynku dyrekcji występują po każdym obitym opadzie atmosferycznym.

Drzewa przeznaczone do usunięcia generują ponadto zagrożenie dla ogólnego bezpieczeństwa publicznego, w tym użytkowników chodnika i jezdni na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Moniuszki.

Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wskazał, że w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pomiędzy drogą pożarową a budynkiem nie powinny rosnąć drzewa o wysokości wyższej niż 3 metry, gdyż może to uniemożliwić prowadzenie akcji ratowniczej z użyciem podnośników lub drabin mechanicznych.

Ostatnim etapem prac będzie przywrócenie przedwojennego godła Państwa Polskiego na wejściem do gmachu według projektu Kazimierza Ulatowskiego, gdyż to, które umieszczono w okresie powojennym i możemy oglądać do dziś, dalece odbiega od oryginału.

Prace konserwatorskie potrwają do końca lipca br.