Lista aktualności Lista aktualności

N. Czersk: Powiększony rezerwat przyrody

Doceniamy wartości przyrodnicze i archeologiczne jednego z najbardziej popularnych wśród turystów rezerwatów północnej Polski. Tak, mowa tutaj o rezerwacie Kręgi Kamienne w Odrach. Dlatego wspólnymi działaniami Nadleśnictwo Czersk wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku powiększyli rezerwat o około 4600 m2. W celu zapewnienia właściwej ochrony wyznaczyli również blisko 50 hektarów otuliny rezerwatu.

Poprzez te działania w dodatkowy sposób możemy chronić tę dwutysięczną zabytkową pamiątkę po plemieniu Gotów, którzy zamieszkiwali te tereny przez dwieście lat począwszy od I wieku n.e.

W rezerwacie znajduje się 10 kręgów kamiennych zbudowanych z głazów narzutowych oraz 30 kurhanów. Kręgi pełniły prawdopodobnie funkcję miejsca zebrań, w ich obrębie znajdują się również miejsca pochówków, zarówno kurhany z narzutem kamiennym, jak też płaskie groby.

Ogromnym przyrodniczym walorem rezerwatu są zespoły roślinności epilitycznej (porastającej skały i skałki). Na głazach zgrupowanych w kręgach stwierdzono 73 taksony porostów, na siedliskach poza tymi głazami – 58 gatunków porostów. Zidentyfikowano również 9 grzybów naporostowych.

Rezerwat wyróżnia się obecnością gatunków rzadkich i chronionych porostów, na jego terenie zinwentaryzowano:

  • 4 gatunki objęte ochroną ścisłą,
  • 7 gatunków objętych ochroną częściową,
  • 13 taksonów umieszczonych na czerwonej liście porostów zagrożonych w Polsce (w tym 3 uznane za wymierające – kategoria EN),
  • 8 taksonów z czerwonej listy porostów Borów Tucholskich.

Brioflora (mszaki) naskalna jest mniej liczna i obfita. Spośród 55 gatunków mszaków występujących w rezerwacie, tylko 7 to obligatoryjne epility, ale są wśród nich taksony cenne, np. Andreaea rupestris – relikt glacjalny, Andereaea rothii czy Bucklandiella microcarpa.

Fot. Kamil Zmuda Trzebiatowski, Adam Rudnik, Leszek Pultyn