Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze na staż w Regionalnej Dyrekcji Lasów Panstwowych w Toruniu

Informuję absolwentów średnich i wyższych szkół (absolwent to osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmie pracę w leśnictwie), że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, mogą ubiegać się o przyjęcie na staż w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

ZASADY NABORU NA STAŻ

W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

 

I.  Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych

1) Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych składają do Wydziału Kadr RDLP w Toruniu – osobiście lub listownie na adres: ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń –  do dnia 31 sierpnia 2022 r. (liczy się data wpływu oferty do RDLP) następujące dokumenty:

 • podanie do Dyrektora RDLP w Toruniu o przyjęcie na staż (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i telefonu kontaktowego oraz propozycji nadleśnictwa/nadleśnictw do odbycia stażu);
 • uwierzytelnioną kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ich ukończeniu – w przypadku absolwentów szkół wyższych;
 • uwierzytelnioną kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz uwierzytelnioną kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego  – w przypadku absolwentów szkół średnich;
 • oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż (załącznik nr 1)
  ;                                      
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości (załącznik nr 2);
 • oświadczenie, że dokumenty na staż składane są wyłącznie do RDLP w Toruniu (załącznik nr 3).

2) RDLP w Toruniu kieruje absolwentów do odbycia stażu do nadzorowanych nadleśnictw po uprzednim uzgodnieniu z nadleśniczymi.

3) W przypadku większej liczby zgłoszeń kandydatów na staż niż limitowana, kwalifikacja na staż odbędzie się wg poniższych zasad:

- w dniu 15.09.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Toruniu ul. Mickiewicza 9 zostanie przeprowadzony dodatkowo egzamin kwalifikacyjny na staż. Egzamin będzie miał formę testu, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych.

 • Informacja o konieczności przeprowadzenia ww. egzaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.torun.lasy.gov.pl w dniu 08.09.2022 r. w zakładce: Informacje – Aktualności.                      

O przyjęciu na staż decydować będzie liczba punktów uzyskanych na egzaminie, a w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, decydować będzie ocena na dyplomie lub średnia ocen na świadectwie – do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

4) W przypadku zakwalifikowania na staż, absolwent otrzymuje pisemne skierowanie do odbycia stażu w danej jednostce organizacyjnej, przesłane drogą elektroniczną na podany przez absolwenta adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

5) Absolwenci niezakwalifikowani do odbycia stażu, otrzymują pisemną informację w tej sprawie, przesłaną drogą elektroniczną na adres e-mail lub drogą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Uwaga: W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny
z Wydziałem Kadr RDLP w Toruniu: tel. (56) 65 84 393  Katarzyna Walter ‒ starszy referent ds. socjalnych i szkoleń.

Kandydaci po zakończeniu rekrutacji będą mogli odebrać dokumenty osobiście w Wydziale Kadr w terminie do 30.09.2022 r. Po tym terminie dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

II. Obowiązek informacyjny zawiera załącznik nr 4.

Toruń, dn. 9.08.2022 r.

 

STAŻ INNY NIŻ LEŚNY

Informuję absolwentów średnich i wyższych szkół (absolwent to osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmie pracę w leśnictwie), że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, mogą ubiegać się o przyjęcie na staż w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wg poniższych zasad:

 

ZASADY NABORU NA STAŻ

W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ INNYCH NIŻ LEŚNE

 

I.     Absolwenci szkół innych niż leśne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych oraz Zarządzeniem nr 18/14 Dyrektora RDLP
w Toruniu z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie stażu absolwentów szkół innych niż leśne w RDLP w Toruniu - absolwenci szkół innych niż leśne (wyższych i średnich) mogą być przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem innym niż leśne.

W związku z zapotrzebowaniem Nadleśnictwa Miradz na 1 absolwenta z określonym wykształceniem innym niż leśne – RDLP  w Toruniu, w tym naborze prowadzi rekrutację na staż dla absolwentów z wykształceniem wyższym administracyjnym tj. na
1 stanowisko stażowe w Nadleśnictwie Miradz.

1) Ww. absolwenci składają do Wydziału Kadr RDLP w Toruniu – osobiście lub listownie
na adres: ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń –  do dnia 31 sierpnia 2022 r. (liczy się data wpływu oferty do RDLP) następujące dokumenty:

 • podanie do Dyrektora RDLP w Toruniu o przyjęcie na staż (w Nadleśnictwie Miradz) z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i telefonu kontaktowego;
 • uwierzytelnioną kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ich ukończeniu;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocenie uzyskanej w okresie całego toku studiów;
 • oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż (załącznik nr 1);                                                                       
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości (załącznik nr 2);
 • oświadczenie, że dokumenty na staż składane są wyłącznie do RDLP w Toruniu (załącznik nr 3).

2) RDLP w Toruniu kieruje absolwentów do odbycia stażu do nadzorowanych nadleśnictw na podstawie zgłoszonego przez te jednostki zapotrzebowania na stażystów.

3) Jeżeli w wyniku przeprowadzonego naboru na staż okaże się, że liczba kandydatówz wykształceniem wyższym administracyjnym przekracza zapotrzebowanie, to o przyjęciu
na staż decyduje średnia ocen uzyskana z całego toku studiów, a w przypadku takiej samej średniej, decydować będzie ocena na dyplomie.

4) W przypadku zakwalifikowania na staż, absolwent otrzymuje pisemne skierowanie
do odbycia stażu w danej jednostce organizacyjnej, przesłane drogą elektroniczną na podany przez absolwenta adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

5) Absolwenci niezakwalifikowani do odbycia stażu, otrzymują pisemną informację
w tej sprawie, przesłaną drogą elektroniczną na podany przez absolwenta adres e-mail
lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Uwaga: W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny
z Wydziałem Kadr RDLP w Toruniu: tel. (56) 65 84 393  Katarzyna Walter ‒ starszy referent ds. socjalnych i szkoleń.

 

Kandydaci po zakończeniu rekrutacji będą mogli odebrać dokumenty osobiście w Wydziale Kadr w terminie do 30.09.2022 r. Po tym terminie dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

II. Obowiązek informacyjny zawiera załącznik nr 4.

 

Toruń, dn. 12.08.2022 r.