Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na staż w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Informuję absolwentów średnich i wyższych szkół (absolwent to osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmie pracę w leśnictwie), że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, mogą ubiegać się o przyjęcie na staż w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wg poniższych zasad:

ZASADY NABORU NA STAŻ

W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

 

I.  Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych (dot. naboru na staż w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Toruniu)

1) Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych składają do Wydziału Kadr RDLP w Toruniu – osobiście lub listownie na adres: ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń –  do dnia 8 września 2023 r. (liczy się data wpływu oferty do RDLP) następujące dokumenty:

 • podanie do Dyrektora RDLP w Toruniu o przyjęcie na staż (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i telefonu kontaktowego oraz propozycji nadleśnictwa/nadleśnictw do odbycia stażu);
 • uwierzytelnioną kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ich ukończeniu – w przypadku absolwentów szkół wyższych;
 • uwierzytelnioną kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz uwierzytelnioną kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego  – w przypadku absolwentów szkół średnich;
 • oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż
  (załącznik nr 1
  );                            
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości (załącznik nr 2);
 • oświadczenie, że dokumenty na staż składane są wyłącznie do RDLP w Toruniu (załącznik nr 3).

2) RDLP w Toruniu kieruje absolwentów do odbycia stażu do nadzorowanych nadleśnictw.                          

3) W przypadku większej liczby zgłoszeń kandydatów na staż niż limitowana, kwalifikacja
na staż odbędzie się wg poniższych zasad:

- w dniu 13.09.2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Toruniu ul. Mickiewicza 9 zostanie przeprowadzony dodatkowo egzamin kwalifikacyjny na staż. Egzamin będzie miał formę testu, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych.

 • Informacja o konieczności przeprowadzenia ww. egzaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.torun.lasy.gov.pl w dniu 11.09.2023 r. w zakładce: Informacje – Aktualności.            

O przyjęciu na staż decydować będzie liczba punktów uzyskanych na egzaminie,a w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, decydować będzie ocena na dyplomie lub średnia ocen na świadectwie – do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

4) W przypadku zakwalifikowania na staż, absolwent otrzymuje pisemne skierowanie do odbycia stażu w danej jednostce organizacyjnej, przesłane drogą elektroniczną na podany przez absolwenta adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

5) Absolwenci niezakwalifikowani do odbycia stażu, otrzymują pisemną informację w tej sprawie, przesłaną drogą elektroniczną na adres e-mail lub drogą tradycyjną na adres korespondencyjny.

II.    Absolwenci szkół wyższych leśnych

W związku z zapotrzebowaniem w biurze RDLP w Toruniu na 1 absolwenta z wykształceniem wyższym leśnym, w tym naborze RDLP w Toruniu prowadzi rekrutację na staż dla absolwentów z wykształceniem wyższym leśnym tj. na 1 stanowisko stażowe w biurze RDLP w Toruniu.

1) Ww. absolwenci składają do Wydziału Kadr RDLP w Toruniu – osobiście lub listownie na adres: ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń –  do dnia 8 września 2023 r. (liczy się data wpływu oferty do RDLP) następujące dokumenty:

 • podanie do Dyrektora RDLP w Toruniu o przyjęcie na staż (w biurze RDLP w Toruniu) z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i telefonu kontaktowego;
 • uwierzytelnioną kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ich ukończeniu;
 • oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż (załącznik nr 1);                                                                  
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości (załącznik nr 2);
 • oświadczenie, że dokumenty na staż składane są wyłącznie do RDLP w Toruniu (załącznik nr 3).

2) RDLP w Toruniu kieruje absolwenta do odbycia stażu w biurze RDLP w Toruniu.

3) W przypadku większej liczby zgłoszeń kandydatów na staż niż limitowana, kwalifikacja na staż odbędzie się wg poniższych zasad:

- w dniu 12.09.2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Toruniu ul. Mickiewicza 9 zostanie przeprowadzony dodatkowo egzamin kwalifikacyjny na staż. Egzamin będzie miał formę rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Informacja o konieczności przeprowadzenia ww. egzaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.torun.lasy.gov.pl w dniu 11.09.2023 r. w zakładce: Informacje – Aktualności.                      

O przyjęciu na staż decydować będzie liczba punktów uzyskanych na egzaminie,a w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, decydować będzie ocena na dyplomie lub średnia ocen na świadectwie.

4) W przypadku zakwalifikowania na staż, absolwent otrzymuje pisemną informację o przyjęciu na staż w RDLP w Toruniu, przesłaną drogą elektroniczną na podany przez absolwenta adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

5) Absolwenci niezakwalifikowani do odbycia stażu, otrzymują pisemną informację w tej sprawie, przesłaną drogą elektroniczną na adres e-mail lub drogą tradycyjną na adres korespondencyjny.

III.   Absolwenci szkół innych niż leśne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych oraz Zarządzeniem nr 18/14 Dyrektora RDLP w Toruniu z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie stażu absolwentów szkół innych niż leśne w RDLP w Toruniu - absolwenci szkół innych niż leśne (wyższych i średnich) mogą być przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem innym niż leśne.

W związku z zapotrzebowaniem w Nadleśnictwach: Cierpiszewo, Jamy, Skrwilno, Włocławek na absolwentów z określonym wykształceniem innymi niż leśne – RDLP w Toruniu, w tym naborze prowadzi rekrutację na staż dla absolwentów z wykształceniem:

 - wyższym administracyjnym tj. na 1 stanowisko stażowe w Nadleśnictwie Cierpiszewo;

- wyższym tj. na 1 stanowisko stażowe w Nadleśnictwie Jamy;

- wyższym ekonomicznym tj. na 1 stanowisko stażowe w Nadleśnictwie Skrwilno;

- wyższym ekonomicznym tj. na 1 stanowisko stażowe w Nadleśnictwie Włocławek.

Stanowiska stażowe z wymaganym wykształceniem innym niż leśne obsadzone będą o ile pozwoli na to limit miejsc na stanowiska stażowe w RDLP w Toruniu.

1) Ww. absolwenci składają do Wydziału Kadr RDLP w Toruniu – osobiście lub listownie na adres: ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń –  do dnia 8 września 2023 r. (liczy się data wpływu oferty do RDLP) następujące dokumenty:

 • podanie do Dyrektora RDLP w Toruniu o przyjęcie na staż (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i telefonu kontaktowego oraz propozycji nadleśnictwa do odbycia stażu);
 • uwierzytelnioną kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ich ukończeniu;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocenie uzyskanej w okresie całego toku studiów;
 • oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż (załącznik nr 1);                                                                      
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości (załącznik nr 2);
 • oświadczenie, że dokumenty na staż składane są wyłącznie do RDLP w Toruniu (załącznik nr 3).

2) RDLP w Toruniu kieruje absolwentów do odbycia stażu do nadzorowanych nadleśnictw na podstawie zgłoszonego przez te jednostki zapotrzebowania na stażystów.

3) Jeżeli w wyniku przeprowadzonego naboru na staż okaże się, że liczba kandydatówz wykształceniem wyższym przekracza zapotrzebowanie, to o przyjęciu na staż decyduje średnia ocen uzyskana z całego toku studiów, a w przypadku takiej samej średniej, decydować będzie ocena na dyplomie. Natomiast w przypadku uzyskania przez absolwenta takiej samej średniej ocen i takiej samej oceny na dyplomie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

4) W przypadku zakwalifikowania na staż, absolwent otrzymuje pisemne skierowanie do odbycia stażu w danej jednostce organizacyjnej, przesłane drogą elektroniczną na podany przez absolwenta adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

5) Absolwenci niezakwalifikowani do odbycia stażu, otrzymują pisemną informację w tej sprawie, przesłaną drogą elektroniczną na podany przez absolwenta adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Uwaga: W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Kadr RDLP w Toruniu: tel. (56) 65 84 393  Katarzyna Walter ‒ starszy referent ds. pracowniczych.

Kandydaci po zakończeniu rekrutacji będą mogli odebrać dokumenty osobiście w Wydziale Kadr w terminie do 30.09.2023 r. Po tym terminie dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

IV. Obowiązek informacyjny zawiera załącznik nr 4.

Toruń, dn. 17.08.2023 r.