Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie konieczności użycia środka ochrony roślin

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie FASTAC LAS 15 SC do ochrony drzewostanów przed szkodliwymi owadami.

FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane proekologiczną gospodarką leśną.
Posiadacze certyfikatu FSC spełniają szereg warunków i kryteriów, które zapisane są w dokumencie pt. „Tymczasowy Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce". Sposób i zakres spełniania warunków określonych tym Standardem przez właścicieli i zarządców lasów sprawdzane jest podczas corocznych audytów. Certyfikat przyznawany jest na 5 lat. RDLP w Toruniu posiada certyfikat FSC od 2002 r.

W szóstej zasadzie FSC dobrej gospodarki leśnej określono m.in. warunki odpowiedzialnego stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Posiadaczowi certyfikatu FSC zabrania się używania pestycydów opartych na chlorowanych węglowodorach, pestycydów nierozkładalnych, toksycznych, bądź takich, których pochodne pozostają biologicznie aktywne oraz akumulują się w łańcuchach pokarmowych. FSC określiła listę substancji aktywnych wchodzących w skład pestycydów (FSC-GUI-30-001 V2-0), których nieuzgodnione zastosowanie skutkuje odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liście tej znajduje się m.in. substancja aktywna o nazwie alfa-cypermetryna, będąca składnikiem środka ochrony roślin o nazwie FASTAC LAS 15 SC.

W sytuacji konieczności użycia zabronionego środka ochrony roślin w lasach certyfikowanych, posiadacz certyfikatu FSC musi wszcząć postępowanie o derogację, czyli o uzyskanie warunkowego, okresowego pozwolenia, zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie FSC-PRO-01-004 (wersja 2-2), której elementem są m.in. konsultacje społeczne.

Konieczność ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie wynika z przepisów Polityki Pestycydowej Międzynarodowej Organizacji Forest Stewardship Council A.C. (FSC_POL_30_001_EN_FSC).


Charakterystyka środka ochrony roślin
FASTAC LAS 15 SC, w którym substancje czynną stanowi alfa-cypermetryna jest zarejestrowany do użycia w UE i w Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-452/2014d z dnia 01.12.2014 r., która zmienia pierwotną Decyzję nr R-160/2012 z 27.11.2012 r. (etykieta środka będąca integralną częścią w. Decyzji dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyszukiwarce pod adresem: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin).

Fastac Las 15 SC jest środkiem owadobójczym w formie stężonej zawiesiny do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szeliniaka sosnowca występującego na sadzonkach sosny. Na roślinie działa powierzchniowo. Stosuje się go przy użyciu opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy plecakowych wraz z osłonami, spalinowych opryskiwaczy plecakowych z pomocniczym strumieniem powietrza oraz przez maczanie. Zalecane stężenie to 4% (4000 ml środka w 100 l wody), natomiast zalecana ilość wody: 50-100 l/ha.

W celu ochrony organizmów wodnych wyznacza się strefy ochronne o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych. Ponadto w celu ochrony stawonogów, niebędących celem działania środka, konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dlaczego leśnicy stosują preparat FASTAC LAS 15 SC?
Zgodnie z ustawą o lasach, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu, właściciele lasów są zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ustawy o lasach). Ustawa nakłada na nadleśniczego obowiązek wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów (art. 10 ustawy o lasach). W drzewostanach nadzorowanych przez RDLP w Toruniu sytuacje nadmiernego pojawu szeliniaka sosnowca praktycznie corocznie niekiedy na znacznych obszarach. Za zasadnością używania preparatu FASTAC LAS 15 SC w zagrożonych uprawach sosnowych przemawia jego skuteczność oraz szybkość działania, co jest niezbędne przy ochronie młodych sadzonek.

Procedury oceny zagrożenia i stosowania zabiegów ochronnych określone są, w obowiązującej w Lasach Państwowych, Instrukcji Ochrony Lasu. Zgodnie z zapisami w tym dokumencie corocznie dokonywany jest w lasach szereg badań i obserwacji służących właściwemu określaniu zagrożeń, w tym zagrożeń ze strony owadów. Decyzje o potrzebie wykonania zabiegu ratowniczego za pomocą technik naziemnych poprzedzane są zawsze działaniami profilaktycznymi, jak np. w przypadku szeliniaka sosnowca stosowaniem różnego rodzaju pułapek chwytnych wykorzystujących m.in. syntetyczny feromon agregacyjny.

Dokumenty kwalifikujące uprawy do zabiegu naziemnego zatwierdzane są przez właściwego nadleśniczego w konsultacji z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz Zespołem Ochrony Lasu, który jest jednostką organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

W sytuacji, kiedy dla koniecznego ratowania upraw będzie zastosowany FASTAC LAS 15 SC wykorzystana zostanie metoda naziemnego zwalczania, przeprowadzona w oparciu o przepisy wynikające z obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego i UE. Zabiegiem objęte zostaną jedynie zagrożone tereny leśne, z wyłączeniem położonych w 20 metrowej strefie buforowej od pasiek, 5 metrowej od zbiorników i cieków wodnych oraz 3 metrowej od krawędzi jezdni dróg publicznych z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych oraz innych niebędących celem zabiegu terenów nieużytkowanych rolniczo. W warunkach przyrodniczych lasów RDLP w Toruniu przewaga jednogatunkowych drzewostanów sosnowych powoduje, że sytuacja zagrożenia trwałości zbiorowisk leśnych z tytułu szeliniaka sosnowca może wystąpić lokalnie na całym nadzorowanym obszarze. Zakres terytorialny obszarów leśnych zarządzanych przez RDLP w Toruniu (nadleśnictwa, powiaty, gminy) przedstawiony jest w postaci elektronicznej (format PDF) na stronie internetowej RDLP.

Przebieg konsultacji
Prosimy o zgłaszanie uwag odnośnie użycia przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu środka ochrony roślin – FASTAC LAS 15 SC w terminie do 12.04.2016 roku pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC" na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, ul. Mickiewicz 9 87-100 Toruń lub elektronicznie: sekretariat@torun.lasy.gov.pl. - wpisując w temacie „konsultacje FSC". Wszelkie informacje na ten temat zostaną Państwu udzielone również telefonicznie pod nr tel. +48 56 65 84 347 .