Lista aktualności Lista aktualności

Decyzja o wstrzymaniu cięć

Informujemy, że w dniu 19 stycznia br. Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu podjął decyzję o wstrzymaniu cięć na odcinku nr 2 budowy drogi ekspresowej S10, przebiegającym przez teren nadleśnictw:Bydgoszcz i Solec Kujawski.

Decyzja Dyrektora została podjęta niezwłocznie po powzięciu informacji, że w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest złożona skarga kasacyjna w przedmiocie zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Wspomniany, drugi odcinek budowy drogi ekspresowej S10 planowany jest przez olszowe lasy źródliskowe - „Źródliska na Rudach” i „Źródliska na Wypaleniskach” – to cenne przyrodniczo fragmenty Puszczy Bydgoskiej, która jest usytuowana na wydmie śródlądowej. Źródliska to nieliczne w tym regionie zasoby wód głębinowych z dużym wypływem wody z warstw wodonośnych. Korzysta z nich zarówno przyroda, jak i człowiek – bogactwo przyrodnicze przekłada się na walory krajobrazowe i rekreacyjne okolicy.

RDLP w Toruniu na etapie opiniowania wariantów budowy S10 odniosła się negatywnie do aktualnie realizowanego wariantu, zakładającego przebieg S10 przez wyżej wspomniany obszar.