Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze do pracy

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

ogłasza nabór na stanowisko

SPECJALISTY DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
ul. Mickiewicza 9


Wymagania formalne:
- wykształcenie wyższe i 2 lata pracy lub średnie i 7 lat pracy

Wymagania fakultatywne:
- predyspozycje w zakresie komunikacji z różnymi grupami społeczeństwa (interesariuszami). Znajomość podstawowych tematów edukacji leśnej społeczeństwa, prowadzonej przez Lasy Państwowe;
- aktualna wiedza w tematach trudnych, potencjalnie kryzysowych związanych z Lasami Państwowymi, jak np. konflikt wokół Puszczy Białowieskiej, gospodarka leśna na obszarach Natura 2000 oraz znajomość podstawowych zagadnień gospodarki leśnej w regionie kujawsko-pomorskim, w tym w temacie klęski żywiołowej z sierpnia 2017 r.;
- bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi programów MS Office (Excel, Word, Power Point), programów graficznych;  
- aktualna wiedza na temat funkcjonowania polskich Lasów Państwowych, znajomość ustawy o lasach z 1991 r. oraz polityki komunikacyjnej Lasów Państwowych;
- orientacja w rynku materiałów promocyjnych, reklamowych, edukacyjnych przydatnych w działalności komunikacyjnej Lasów Państwowych;
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Określenie stanowiska, na które ogłaszany jest nabór:
specjalista ds. komunikacji społecznej w Zespole ds. Komunikacji Społecznej; podlega głównemu specjaliście SL kierującemu Zespołem

Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    Samodzielne opracowywanie i redagowanie tekstów, w tym informacji prasowych – dla mediów, na stronę internetową RDLP, do biuletynu wewnętrznego RDLP. Dobrze widziane doświadczenie w procesie przygotowania publikacji do druku (czasopism, folderów, książek)
2.    Protokołowanie narad dyrektora i ewentualnie obrad działających okresowo zespołów zadaniowych
3.    Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych na tematy bieżące związane lasami i leśnictwem regionu kujawsko-pomorskiego
4.   Wykonywanie fotografii (dokumentacji fotograficznej) wydarzeń na terenie RDLP w Toruniu, obróbka zdjęć (w programie graficznym) na potrzeby publikacji w mediach
5.    Obsługa strony internetowej (systemów zarządzania treścią CMS)

Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny
2.    CV
3.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i świadectwa pracy potwierdzające staż pracy
4.    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach   
5.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Jednocześnie informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Mickiewicza 9. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. komunikacji społecznej na podstawie art. 6, ust.1, lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 ze zm.) oraz na podstawie art. 6, ust.1, lit. a RODO - zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.torun.lasy.gov.pl oraz jest dostępna w siedzibie Administratora.

Kandydaci zaproszeni na  rozmowę kwalifikacyjną zobowiązani są do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, o których mowa w  punktach 3 i 4.

Informacja dla kandydatów:
Umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. komunikacji społecznej”, pod adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń
Sekretariat


w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data i godzina wpływu oferty, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.               
                           
W lewym górnym rogu koperty należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Te ostatnie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

Kandydaci, którzy w najwyższym stopniu będą spełniać oczekiwania zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mail, SMS) lub telefonicznie o zakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 7 września 2018 r. Osoby, które nie zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji, będą mogły odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Organizacji i Kadr w terminie do dnia 30 września 2018 r., po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego naboru na każdym etapie jego trwania, bez podania przyczyny.

Koszty poniesione przez osoby uczestniczące w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. komunikacji społecznej nie podlegają zwrotowi lub jakiejkolwiek innej rekompensacie ze strony RDLP w Toruniu.

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie naboru jest Krystyna Powierża – referent ds. kadr tel. 56/6584-353.
                                         
Toruń, 31 lipca 2018 r.